Äänekosken liikenneyhteydet -rata-allianssin sopimus allekirjoitettiin

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet –hankkeessa parannetaan tie- ja ratayhteyksiä alueen kasvavien liikennemäärien tarpeisiin. Liikennevirasto ja VR Track Oy allekirjoittivat tänään allianssimallilla toteutettavan ratahankkeen kehitysvaiheen sopimuksen.

”Hanke pääsee nyt suunnitellusti käyntiin. Allianssimalliin kuuluva kehitysvaihe kestää kevääseen 2016 ja alkukesästä käynnistyvät rakennustyöt täydellä volyymilla”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen. Kehitysvaiheessa sovitaan hankkeen tarkemmasta laajuudesta tavoitekustannuksineen.

”Kehitysvaiheesta tulee nopea ja intensiivinen, jotta mahdollistetaan hankkeen rakennustyöt sujuvasti nopealla kokonaisaikataululla. Toteutuksen kannalta on tärkeää suunnitella työt niin, että kuljetukset toimivat optimaalisella tavalla syksyllä 2017.”

”Tämä on meille tärkeä hanke ja kolmas allianssimuotoinen toteutus. Olen vakuuttunut siitä, että kumppanuuteen perustuva toteutus on erinomainen tapa viedä tällainen haastava hanke maaliin”, iloitsee johtaja Harri LukkarinenVR Track Oy:stä.

Äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas lisää Vuosaaren satamaan suuntautuvien rautatiekuljetusten määrää merkittävästi. Tampereen ja Äänekosken välisellä rataosuudella toimintavarmuutta parannetaan radan rakenteita, tunneleita ja turvalaitteita korjaamalla. Jyväskylä-Äänekoski välinen rataosuus sähköistetään, mikä vähentää kuljetuskustannuksia ja ympäristöhaittoja. Ratahankkeen rakentaminen ajoittuu vuosiin 2016-17 ja sen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2017.

 Seuraa hanketta: www.liikennevirasto.fi/aanekoski

https://www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

VR Transpoint ja Vapo edelläkävijöinä bioenergiamarkkinoilla – puupellettiä junalla Ilomantsista

VR Vihreä ilme

VR Transpoint ja Vapo ovat aloittaneet uuden yhteistyön bioenergiakuljetuksissa. Valtaosa Vapon Ilomantsin pellettitehtaan tuotannosta kulkee nyt rautateitse Haminaan.

Sataman välivarastosta pelletti viedään maanteitse Etelä-Suomeen.

– Juna on tällaisessa kuljetuksessa erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto autokuljetuksiin nähden, Vapon logistiikkapäällikkö Matti Hyvönen toteaa. – Energiamarkkinoilla on tapahtumassa muutoksia, kun fossiilisia polttoaineita pyritään yhä merkittävämmässä määrin korvaamaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Tässä kehityksessä Vapo on vahvasti mukana.

– VR Transpoint näkee bioenergiassa merkittävän kuljetuspotentiaalin, ja haluamme olla markkinoilla edelläkävijä sen kuljetusjärjestelmää rakennettaessa, VR Transpointin tuotantojohtaja Tero Kosonen sanoo.

Puupellettikuljetukset alkoivat tämän vuoden heinäkuussa. Ilomantsista lähtee kymmenvaunuisia junia pari kertaa viikossa. Yhteen vaunuun mahtuu pellettiä vajaat 50 tonnia, joten juna vie kerralla lähes viisisataa tonnia. Ilomantsin tehtaan tämän vuoden tuotanto on noin 40 000 tonnia. Tarvittaessa tuotantoa voidaan lisätä tehtaan nykyiseen maksimikapasiteettiin eli 60 000 tonniin saakka vuodessa.

Bioenergian käytön osuuden kasvattamista ollaan valmistelemassa useissa voimalaitoksissa eri puolilla Suomea. Yleisin tapa tähän on hiilen korvaaminen puuhakkeella, ja joissain tapauksissa myös turpeella. Jotkut voimalat ovat kokeilemassa puupellettien käyttöä korvatakseen osan hiilestä polttoprosessissa. Puupelletit ovat rautatiekuljetukseen erittäin hyvin sopiva tuote, sillä niiden tuotanto on määrältään riittävän suurta ja tasaista ympäri vuoden.

Yksi konkretisoituneista bioenergiahankkeista on jo toteutettu Helsingissä, jossa Helen on investoinut olemassa oleviin hiilivoimalaitoksiin siten, että Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitokset pystyvät jatkossa vastaanottamaan puupellettejä hiilen seassa. Helen alkoi viime vuoden lopulla polttaa Vapon pellettiä kivihiilen joukossa.

Äänekosken ratayhteyksien urakoitsijaksi VR Track Oy

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet –hankkeessa parannetaan tie- ja ratayhteyksiä alueen kasvavien liikennemäärien tarpeisiin. Ratahanke toteutetaan allianssimallilla ja urakoitsijaksi on valittu VR Track Oy.

Äänekoskelle rakennettava biotuotetehdas lisää Vuosaaren satamaan suuntautuvien rautatiekuljetusten määrää merkittävästi. Tampereen ja Äänekosken välisellä rataosuudella toimintavarmuutta parannetaan radan rakenteita, tunneleita ja turvalaitteita korjaamalla. Jyväskylä-Äänekoski välinen rataosuus sähköistetään, mikä vähentää kuljetuskustannuksia ja ympäristöhaittoja.

Ratahanke käynnistyy suunnittelulla ja varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosiin 2016-17. Ratahankkeen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2017.

Ratahankkeen budjetti on 80 M€.

Allianssimallilla toteutettava ratahanke

Allianssimallinen toteutus perustuu kumppanuuteen, jossa tilaaja ja urakoitsija muodostavat yhteisen organisaation. Yhteistä osaamista hyödynnetään tehokkaasti hankkeen parhaaksi. ”Tiivis yhteistyö tukee hankkeen saumatonta etenemistä, kun aikataulu on tiukka. Myös riskit kannetaan yhdessä”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen.

Seuraa hanketta: www.liikennevirasto.fi/aanekoski

https://www.facebook.com/aanekoskenliikenneyhteydet

Heinäkuun kaukojunat aiempaa täsmällisempiä

Heinäkuussa junien kulkuun vaikuttivat monet viat radoissa. Kaukoliikenteen täsmällisyys pysyi kuitenkin hyvällä tasolla ja parani kesäkuusta. Kehäradan liikenteen täsmällisyys on parantunut kuukauden kuluessa.

VR:n kaukojunista 88,0 prosenttia kulki heinäkuussa aikataulussaan. Myöhästymisraja on viisi minuuttia. Vain 3,3 % junavuoroista myöhästyi yli viisitoista minuuttia tai peruttiin.

Kaukoliikenteen täsmällisyys parani kesäkuusta (86,9%). Eri puolilla rataverkkoa esiin-tyi turvalaite- ja sähköratavikoja, jotka aiheuttivat myöhästymisiä kaukoliikenteen junille. Radan kunnosta johtuvat ylimääräiset nopeusrajoitukset haittasivat kaukoliikennettä edelleen esimerkiksi Parikkalan ja Joensuun välillä.

Kehäradan täsmällisyys parani kuukauden aikana

Lähijunien täsmällisyys oli heinäkuussa 91,2 prosenttia. Myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla. Junavuoroista 2,0 % oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu.

Kehärata otettiin käyttöön 1.7. Liikennettä haittasivat alkuvaiheessa pää- ja rantaradalla olleet rataviat, tunnelissa olleet palohälytykset sekä näistä johtuneet kalusto- ja henkilöstökiertojen häiriintymiset. Radalla ajetaan vuorokaudessa 200 junaa. Joitain poikkeuksellisia päiviä lukuun ottamatta kehäradan liikenne koko kuukauden aikana oli var-sin täsmällistä. P-junista 88,4 % kulki aikataulussa, I-junista 88,6 %. Kehäradan liiken-nettä kehitetään VR:n, HSL:n ja Liikenneviraston yhteistyönä.

Tavarajunat täsmällisiä

Tavaraliikenne kulki heinäkuussa täsmällisesti. Tavarajunista 95,2 prosenttia liikennöi aikataulussaan. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia.

Liikenteessä 1 100 matkustajajunaa vuorokaudessa

VR tarjoaa matkustajille noin 300 kaukojunavuoroa vuorokaudessa. Lähijunia kulkee noin 800, joista valtaosa HSL-alueella pääkaupunkiseudulla. VR Transpoint ajaa noin 360 tavarajunaa joka vuorokausi.

VR on vastuussa junien liikennöinnistä ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. VR kehittää junaliikenteen täsmällisyyttä yhdessä Liikenneviraston sekä lähijunaliikenteen tilaajan, Helsingin seudun liikenteen kanssa.

VR:n verkkosivujen liikennetiedotteista voi seurata ajankohtaista liikennetilannetta. Junat kartalla -palvelu näyttää reaaliaikaisesti, miten junat kulkevat Suomen kartalla, ja palvelu on saatavilla myös mobiilisovelluksena.

VR Track kumppaniksi Vossloh-konsernille

VR Trackin vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamotoimintaa kehitetään yhdessä maailman johtavan rautatieteknologia- ja infrastruktuurikonsernin kanssa.

VR Track ja Vossloh-konsernin yhtiöt, Vossloh Cogifer Finland Oy ja Vossloh Rail Service International GmbH ovat solmineet sopimuksen kahden yhteisyrityksen muodostamisesta. Yhteisyrityksillä haetaan vahvuutta vaihdetuotanto- ja kiskohitsaamotoimintojen kasvattamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että tuotanto saadaan siirrettyä yhteisyrityksiin kuluvan kesän aikana.

VR Track on hakenut vaihdetuotannon ja kiskohitsaamon toiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen kumppaniksi vahvaa markkinaosaajaa. – Nämä liiketoiminnat ovat osa Vosslohin maailmanlaajuista ydinliiketoimintaa. Tällaisella yhteisyritysmallilla pystymme entistä vahvemmin kehittämään ja kasvattamaan liiketoimintoja tulevaisuudessa niin Suomen kuin muidenkin pohjoismaiden markkinoilla, kertoo yhteisyritysten taustoista VR Trackin toimitusjohtaja Ville Saksi.

Yhteistyritykset pähkinän kuoressa

VR Trackin vaihdetuotantotoiminnot siirretään osaksi Vossloh Cogifer Finland Oy:n nykyisiä toimintoja ja yrityksen nimi säilyy nykyisenä. Yritysjärjestelyssä VR Trackistä tulee yrityksen vähemmistöosakas 40 %:n omistusosuudella.
Tulevalla yhteisyrityksellä on toimintaa kolmella eri paikkakunnalla. Vossloh Cogifer Finlandilla on noin 20 työntekijää Salon Teijossa. VR Trackin vaihdetuotanto työllistää noin 30 henkilöä Kouvolan Kaipiaisissa ja Pieksämäellä, ja nämä henkilöt siirtyvät yrityskaupan myötä yhteisyritykseen.

VR Trackin kiskohitsaamotoiminnot eriytetään uuteen yhtiöön, josta Vossloh Rail Services International Gmbh ostaa 60 %:n osake-enemmistön. Yhteisyritys tulee toimimaan nimellä Vossloh Rail Services Finland Oy. Kiskohitsaamotoiminnot sijaitsevat Kouvolan Kaipiaisissa, josta uuteen yritykseen siirtyy noin 30 VR Trackin nykyistä työntekijää.

Lähijunat kulkivat huhtikuussa alkuvuotta täsmällisemmin

​VR:n junat pysyivät huhtikuussa hyvin aikataulussaan. Junaliikenne sujui täsmällisemmin kuin tammi–maaliskuussa. Erityisesti lähijunien täsmällisyys parani alkuvuoteen verrattuna. Kaukojunien täsmällisyys oli huhtikuussa erittäin hyvällä tasolla.

Lähijunien täsmällisyys oli huhtikuussa 95,4 prosenttia. Myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla. Junavuoroista 0,3 % oli yli kymmenen minuuttia myöhässä ja vain 0,2 % peruttiin. Kaikkiaan lähijunia kulkee vuorokaudessa noin 900, joista valtaosa HSL-alueella pääkaupunkiseudulla.

VR:n kaukojunista puolestaan 90,9 prosenttia kulki aikataulussaan. Myöhästymisraja on viisi minuuttia. Junavuoroista 2,8 % myöhästyi yli viisitoista minuuttia. Peruutetut vuorot luetaan myöhästyneiksi. VR ajaa noin 300 kaukojunavuoroa vuorokaudessa.

Tavaraliikenne sujui huhtikuussa erittäin täsmällisesti, sillä 94,1 prosenttia tavarajunista liikennöi aikataulussaan. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia. VR Transpoint ajaa noin 360 tavarajunaa joka vuorokausi.

Oulun seudulla käytössä routa-ajan aikataulut

Routa-ajan aikataulut paransivat junaliikenteen täsmällisyyttä huhtikuussa Pohjanmaan radalla ja osuudella Kajaani–Oulu. VR otti ne käyttöön maaliskuun lopulla rataverkon kunnosta johtuen. Väljemmät aikataulut ovat voimassa myös kesän ajan, koska Liikennevirasto asettaa rataverkolle ratatöihin liittyviä alennettuja nopeusrajoituksia.

Huhtikuussa kaukoliikenteen täsmällisyyteen vaikuttivat 8.–9.4. myrskyistä johtuvat sähkörata- ja turvalaiteviat. Niin ikään myrskyn vuoksi liikenne oli poikki pääradalla reilun tunnin ajan 23.4. Lähijunille myöhästymisiä puolestaan aiheutti muun muassa asetinlaitevika 9.4. pääradalla.

VR on vastuussa junien liikennöinnistä ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. VR kehittää junaliikenteen täsmällisyyttä yhdessä Liikenneviraston sekä lähijunaliikenteen tilaajan, Helsingin seudun liikenteen kanssa.

Talvikelit heikensivät junaliikenteen täsmällisyyttä tammikuussa

Lumentulo ja pakkanen aiheuttivat kalusto-ongelmia ja ratavaihteiden vikoja tammikuussa. Junaliikenteen täsmällisyyteen vaikuttivat myös liikenteenohjausjärjestelmien häiriöt eri puolilla rataverkkoa. 

VR:n kaukojunista 79,4 % kulki täsmällisesti tammikuussa. Myöhästymisraja on viisi minuuttia. Junavuoroista 6,3 % myöhästyi yli viisitoista minuuttia. Peruutetut vuorot luetaan myöhästyneiksi. VR ajaa noin 300 kaukojunaa vuorokaudessa.

Lähijunien täsmällisyys oli tammikuussa 91,9 %. Myöhästymisraja on alle kolme minuuttia lähtö- tai määräasemalla. Junavuoroista 1,5 % oli yli kymmenen minuuttia myöhässä tai peruttu. Lähijunavuoroja kulkee noin 900 vuorokaudessa, joista valtaosa HSL-alueella pääkaupunkiseudulla.

Tavaraliikenteen täsmällisyys oli tammikuussa 86,7 prosenttia. Tavarajunien myöhästymisraja on kolmekymmentä minuuttia. VR Transpointin kuljettaa teollisuuden tuotteita noin 360 tavarajunalla joka vuorokausi.

Kalusto- ja ratalaiteviat aiheuttivat myöhästymisiä   

Lähi- ja kaukoliikenteessä oli tammikuussa kalusto-ongelmia muun muassa pakkasesta johtuen. Ajoittain esiintyi myös kalustopulaa, kun vikaantuneet yksiköt olivat huollossa.

Runsaat lumisateet aiheuttivat tammikuussa ratalaitevikoja eri puolilla Suomea, mikä heikensi junaliikenteen täsmällisyyttä. Radan kunnosta johtuva ylimääräinen nopeusrajoitus Seinäjoen ja Lapuan välillä aiheutti myöhästymisiä pääradalla kulkeville junille Seinäjoen pohjoispuolella.

VR vastaa junien liikennöinnistä ja junakaluston kunnosta. Rataverkosta, sen järjestelmistä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. VR tekee täsmällisyystyötä yhdessä Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen eli HSL:n kanssa.

Rakentamisen ennätysalhainen tilauskanta vaikeuttaa VR Trackin työllisyystilannetta

VR Trackin rakentamisen liiketoiminnassa tilauskanta on alkuvuonna alhaisempi kuin aiempina vuosina. Työmäärä on vähentynyt merkittävästi vuodenvaihteen aikana isojen projektien päättyessä, eikä talvikaudella käynnisty uusia projekteja.

Työmäärän vähentymisen vuoksi viikolla 3 käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut koko rakentamisen liiketoiminnassa. Neuvottelussa käsitellään työn vähyydestä mahdollisesti aiheutuvat henkilöstövaikutukset sekä suunnitelmat henkilöstön työllistämiseksi.

Toimenpiteiden taustat

Rakentamisen alhainen tilauskanta sekä liiketoiminnan kausiluontoisuus aiheuttavat vaikean työllistymistilanteen talvikaudelle. Liiketoiminnan henkilöstörakenne ja työajan tasaamiseen käytettävät keinot eivät ole riittäneet mukauttamaan henkilöstöresurssien tarvetta työn kausivaihteluun.

Työmäärän vähentymistä pidetään kuitenkin väliaikaisena. Kevään aikana työkannan uskotaan parantuvan, ja siten työtä voidaan tarjota koko henkilöstölle.

Arvio toimenpiteistä

Neuvottelussa käsitellään suunnitelmat henkilöstön työllistämiseksi sekä työn vähyydestä mahdollisesti aiheutuvat henkilöstövaikutukset. Mahdolliset henkilöstövaikutukset kohdistuvat tämänhetkisen tiedon perusteella arviolta enintään noin 150 työntekijään. Yhtenä vaihtoehtona voi olla lomauttaminen enintään 90 päivän ajaksi.

Huomioitavaa on, että neuvotteluissa käydään läpi kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot lomautusten välttämiseksi. Yhteistyössä haetaan ratkaisuja, joilla henkilöstö voitaisiin työllistää.

Mahdolliset toimenpiteet toteutetaan toukokuun loppuun mennessä.

Joulun suosituimmat junavuorot täyttymässä

Joulu on vilkasta junamatkustamisen sesonkiaikaa. Monista yöjunista on jo myyty makuu- ja autopaikat loppuun. Päiväjunista löytyy vielä tilaa, mutta suosituimmat vuorot täyttyvät nopeasti. 

Joulun menoliikenteessä on eniten yöjunamatkustajia viikonloppuna 19.–21. joulukuuta. Päiväjunissa matkustetaan erityisesti aatonaattona 23. joulukuuta. Vilkkaimpina päivinä menoliikenteessä kulkee kaukojunilla yli 50 000 matkustajaa.

Paluuliikenteessä matkustajia on eniten tapaninpäivän jälkeisenä viikonloppuna 26.–28. joulukuuta. Lauantai 27. joulukuuta on vilkkain paluuliikenteen matkustuspäivä niin yö- kuin päiväjunien osalta.

Joulun aikaan matkustetaan erityisesti Pohjois-Suomen lomakohteisiin, ja pyhiä edeltävänä viikonloppuna yöjunissa on jo varsin täyttä. Päiväjunissa matkustetaan Oulun, Joensuun ja Kuopion suuntiin. Päiväjunissa on vielä tilaa, mutta pohjoiseen kulkevat päiväjunat alkavat jo täyttyä.

Lapin lumet houkuttelevat junamatkustajia

Makuupaikat on myyty lähes loppuun yöjunissa, jotka kulkevat 19.–21. joulukuuta Helsingistä ja Turusta kohti Lappia. Muutamia hajapaikkoja löytyy vielä. Yöjunista, jotka lähtevät pohjoiseen 22.–23. joulukuuta, löytyy vielä makuupaikkoja.

Joulua edeltävänä viikonloppuna etelästä pohjoiseen lähtevien yöjunien autopaikat on jo myyty loppuun. Autopaikan saa vielä hankittua juniin, jotka lähtevät 22.–23. joulukuuta Helsingistä ja aatonaattona 23. joulukuuta Turusta.

Helsingin ja Rovaniemen sekä Helsingin ja Kolarin välillä kulkee joulun aikaan ylimääräisiä yöjunia. Osa pohjoisen yöjunista lähtee Pasilan autojuna-asemalta. Sekä yö- että päiväjuniin on lisätty vaunuja.

Paikka suosittuihin joulun juniin kannattaa ostaa hyvissä ajoin. Ennakkolipulla matkustaa sitä edullisemmin, mitä aiemmin lipun ostaa. VR:n Veturi-asiakkaat voivat hankkia 11. tammikuuta saakka SuperSäästö-hintaisia lippujaalkaen viidellä eurolla.

Juhlapyhien poikkeukselliset juna-aikataulut voi tarkistaa VR:n verkkosivuilta, asemilta tai puhelimitse VR:n asiakaspalvelusta numerosta 0600 41 900 (1,99 €/vastattu puhelu + pvm). Asiakaspalveluhenkilökunnalta voi tiedustella myös peruutuspaikkoja.

VR Trackin projektiorganisaatioon suunnitellaan muutoksia

VR Track suunnittelee organisoivansa rakentamisen ja kunnossapidon projektinsa uudella tavalla. Suunniteltujen muutosten laajuuden vuoksi yhtiössä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut.

Yhteistoiminnassa käsiteltävän ehdotuksen tavoitteena on parantaa VR Trackin kilpailukykyä tehokkaamman projektinjohdon avulla. Suunnitelmia käsitellään yt-neuvotteluissa, jotka alkavat 29.9.2014. Neuvottelujen aikana käsitellään rakentamisen ja kunnossapidon liiketoimintoihin mahdollisesti aiheutuvat henkilöstövaikutukset.

Neuvottelut koskevat mainituissa liiketoiminnoissa työskenteleviä työnjohtajia ja vastaavia työnjohtajia, joita on yhteensä 250. Suunnitellussa uudessa projektiorganisaatiossa ei olisi nykyisenkaltaisia vastaava työnjohtaja – tai työnjohtajatasoja.

Nykyisistä vastaavista työnjohtajista ja työnjohtajista suuri osa voi joutua vaihtamaan tehtävää tai joutua irtisanomisen kohteeksi. Suorilta irtisanomisilta voitaisiin kuitenkin välttyä, jos neuvotteluiden kohteena olevat henkilöt ottaisivat vastaan suunnitellun vaihtoehtoisen tehtävän. Mahdollisesti irtisanottavien henkilöiden määrä riippuu suunnitellun uuden projektiorganisaatiomallin lopullisesta muodosta ja kohteena olevien henkilöiden halukkuudesta ottaa vastaan tarjottavia uusia tehtäviä.

Neuvotteluissa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja mahdollisille irtisanomisille. Neuvottelujen aikana käsitellään myös mahdollisen muun muutosturvan toteuttamistapa.

VR Track on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurimmista infra-alan rakennusliikkeistä ja suunnittelutoimistoista. Yhtiön palvelut kattavat koko infrahankkeen elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon. VR Track on myös merkittävä rautatiemateriaalien toimittaja. Yhtiö on osa VR Groupia ja se toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Virossa.