Raideliikenteen ratatyön turvallisuudessa puutteita – Onnettomuustutkintakeskus toistaa turvallisuussuosituksensa

36412220166_d46b1b43c8_z

Tavarajunan törmääminen raiteella seisseisiin vaunuihin Oulun tavararatapihalla 13.8.2016 Kuva: OTKES

Onnettomuustutkintakeskus muistuttaa aikaisemmin antamistaan turvallisuussuosituksista raideliikenteen ratatyön turvallisuutta koskien. Vainikkalassa törmäsi tänään 10.11.2017 aamulla noin klo 04 veturi raiteella ratatöissä olleeseen kaivuriin. Onnettomuudesta selvittiin materiaalivahingoilla, henkilövahinkoja ei syntynyt. Onnettomuustutkintakeskus ei tutki Vainikkalan onnettomuutta, mutta korostaa, että ratatyöturvallisuuteen liittyvät turvallisuussuositukset tulee toteuttaa onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus tutki ratatöistä aiheutuneita vaara- ja poikkeamatilanteita yli 140 kappaletta vuodelta 2013, yhtenä marraskuun 2013 tavarajunan törmäyksen kaivinkoneeseen Pännäisissä. Pännäisten onnettomuuden ja lukuisten vaara- ja poikkeamatilanteiden tutkinnan perusteella ratatöiden turvallisuuskultuurissa-, koulutuksessa- ja johtamisessa ilmeni huolestuttavia piirteitä.

Onnettomuustutkintakeskus tutki vuonna 2016 myös Uimaharjun helmikuisen onnettomuuden, jossa taajamajuna törmäsi kaapelinäyttötyössä raiteella olleeseen henkilöön. Tutkinnan yhteydessä ilmeni jälleen merkittäviä ratatyöturvallisuuden, kouluttamisen ja johtamisen puutteita.

Onnettomuustutkintakeskus muistuttaa seuraavista suosituksista, joiden toteutumisen Liikenteen turvallisuusviraston tulisi varmistaa:

  • Liikennevirasto määrittää ratatyöturvallisuuskoulutukselle tiukemmat vähimmäisehdot.
  • Liikennevirasto varmistaa ratatyöstä vastaavan keskittymisen liikenneturvallisuustehtävään sekä kehittää ratatyöstä vastaavalle nykyistä parempia työvälineitä turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Liikennevirasto sisällyttää kaikkiin ratatöiden urakkasopimuksiin urakoitsijoille yksityiskohtaiset taloudelliset seuraukset turvallisuusmääräysten noudattamiselle tai noudattamatta jättämiselle.
  • Liikennevirasto varmistaa, että urakkasopimukseen kirjataan erillinen ja riittävä aika ratatöiden suunnitteluun ja vastuiden selkeyttämiseen ennen ratatöiden aloitusta.
  • Liikennevirasto lisää ratatöiden turvallisuusmääräysten noudattamisen käytännön valvontaa osoittamalla siihen riittävät resurssit.
  • Liikennevirasto käyttää riittävästi resursseja rautatieliikenteen turvallisuuspoikkeamien huolellisen, systemaattisen ja nopean käsittelyn kehittämiseen.

Lisäksi:

  • Suomeen tulisi perustaa yksi yhteinen rautateitä koskeva onnettomuus- ja poikkeamatietokanta.
  • Työmailla tulisi käyttää oikosulkujohtimia paikan varaamisen varmistamiseksi. Tämä koskee raidevirtapiirillä varustettuja radan valvonta-alueita, kuten Pännäinen−Kolppi-välillä.
  • Ajallisesti liian lyhyissä työraoissa työskentelyä tulisi välttää.

Säännöllinen konttijunaliikenne Kouvolasta Kiinaan alkaa

kinno_karusellikuva_en_kartta

Ensimmäinen konttijuna huomenna matkaan Kouvolasta Xi’aniin

Railgate Finland Kouvola – China Express -reitti avautuu, kun ensimmäinen konttijuna aloittaa huomenna matkansa Kouvolasta Xi’aniin. Matka taittuu noin kymmenessä päivässä, joka on merirahtiin verrattuna merkittävästi nopeampi. Konttijunakuljetus on myös hinnaltaan kilpailukykyinen. 

Aluksi konttijuna liikennöi kerran viikossa. Reitin operaattori on Kazakstanin rautateiden rahtiyhtö KTZ Express, jonka agenttina Suomessa on Unytrade Oy. Ensimmäisen junan lastina on metsäteollisuuden tuotteita ja asiakkaana on muun muassa Kuehne+Nagel.

Uusi reitti tuo tehokkuutta kuljetuksiin ja kilpailuetua raideliikenteelle. Euroopan konttijunaliikenne Kiinasta on hyvin kuormittunutta ja kuljetuksia vaikeuttaa krooninen konttipula. Kuljetus Kouvolan kautta lyhentää reittiä jopa 2000 km ja raideleveys on sama kuin Venäjällä, joten matkaa hidastava junan uudelleenlastaus tehdään vain kerran.

”Reitti avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusille tuoteryhmille, joille lento on ollut liian kallis ratkaisu, mutta laiva liian hidas. Kiinan lisäksi, reitti mahdollistaa viennin Kiinaan lisäksi myös Japaniin, Australiaan, Etelä-Koreaan sekä tuonnin Eurooppaan ja Pohjoismaihin”, kertoo toimitusjohtaja Martti Husu Kouvola Innovation Oy:stä.

Nopeuden ansiosta myös kylmäkuljetukset, erityisiä kuljetusolosuhteita edellyttävien tuotteiden sekä sesonkituotteiden kuljettaminen rautateitse on mahdollista.

Kuljetuskäytävää on kehitetty aktiivisesti vuodesta 2013 alkaen Kouvola Innovation Oy:n johdolla yhteistyössä Kouvolan kaupungin, alueen yritysten ja eri yhteistyökumppanien kanssa.

Kouvola – moderni rahtikeskus Euroopan ja Aasian solmukohdassa

Uuden, modernin Silkkitien avautuminen Kouvolasta Kiinaan vahvistaa Kouvolan asemaa Aasian ja Euroopan liikenteen solmukohtana. Kouvola on jo tänään moderni, kansainvälinen rahtiliikenteen keskus, joka on arvioitu Pohjoismaiden parhaaksi logistiikkakeskukseksi kansainvälisessä vertailussa.

Kouvolan etuna on eri kuljetusmuotojen yhteensopivuus. Logistiikka-alueella on pistoraiteita noin kymmenen kilometriä ja raiteita noin sata kilometriä. Alueelle on sijoittunut noin sata logistiikka-alan yritystä eli noin puolet seudun 200 logistiikka-alan yrityksestä. Logistiikka-ala työllistää Kouvolan seudulla noin 1700 henkilöä.

Nykyisessä terminaalissa voidaan käsitellä vähintään yksi kokojuna päivässä tai noin 55 000 TEU vuodessa. Logistiikan kehittämisessä tehdään vahvaa yhteistyötä yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken.

Junamatkustajien oikeuksia ehdotetaan parannettaviksi EU:ssa

296-12411519817ssO

Junamatkustajien oikeuksia halutaan EU:ssa vahvistaa samalla, kun rautatiealan kilpailukykyä parannetaan. Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle tiedoksi komission syyskuussa tekemän ehdotuksen uudeksi EU:n asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista.

Asetus korvaisi toteutuessaan voimassa olevan vuonna 2007 annetun EU:n ns. rautatievastuuasetuksen. Tavoitteena on päivittää asetuksen säännökset vastaamaan toimintaympäristössä ja unionilainsäädännössä tapahtuneita muutoksia, kun rautatiemarkkinat on avattu kilpailulle.

Ehdotus sisältää joukon tarkistuksia voimassa olevaan asetukseen. Merkittävimmät niistä liittyvät soveltamisalaa koskevien poikkeusmahdollisuuksien supistamiseen sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksien parantamiseen. Asetus sisältää uutena säännöksenä kiellon syrjiä hinnoittelussa matkustajan kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella. Matkustajien tiedonsaantia matkasta ja oikeuksistaan mm. matkaketjutilanteessa parannettaisiin.

Asetusehdotus ei toisi Suomessa yleisesti olennaista parannusta matkustajansuojan tasoon, sillä Suomi ei ole käyttänyt kaikkia nykyisen asetuksen sallimia poikkeusmahdollisuuksia. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet saada tietoa esteettömällä tavalla paranisivat. Rautatieyritysten henkilöstön koulutusvaatimuksia vammaistietoisuuteen liittyen laajennettaisiin.

Valtioneuvosto katsoo, että vaikka Suomen näkökulmasta nykyisen asetuksen säännöksissä ei ole ollut merkittäviä puutteita, voidaan asetuksen uudistamista pitää perusteltuna matkustajansuojan EU:n jäsenvaltioissa ja rautatieyritysten tasapuolisten kilpailuedellytysten edistämiseksi. Moniin yksittäisiin säännöksiin liittyy seikkoja, joita on jatkoneuvottelujen kuluessa vielä selvitettävä.

HKL: Metron luotettavuutta parantava aikataulumuutos voimaan maanantaina

14cbba0d-88c9-468d-a4f0-7032cd51cbb5-w_960

Kuva HKL: Miska Engström

Metrossa otetaan käyttöön uusi aikataulu maanantaina 6. marraskuuta, kun Ruoholahden ja Matinkylän välisen osuuden aikataulunmukaiset koeajot jatkuvat. Matkustajille uusi aikataulu näkyy yksittäisten lähtöaikojen muutoksena, mutta metron liikennöintiaikoihin, matka-aikoihin, vuoroväleihin tai vuorovälien voimassaoloaikoihin ei ole tulossa muutoksia.

Muutoksen taustalla on liikenteen luotettavuuden parantaminen. Liikenteeseen on lisätty yksi juna enemmän aiempiin koeajoihin verrattuna. Lisäjunan avulla parannetaan liikenteen täsmällisyyttä lisäämällä junakiertoon pelivaraa pienten myöhästymisten varalta.

Toistaiseksi HKL on ajanut metroliikenteessä kaksi onnistuneeksi laskettavaa koeajopäivää. Onnistuneen koeajon kriteeri on, että vähintään 90 prosenttia junista lähtee pääteasemalta ajallaan tai maksimissaan minuutin myöhässä. Yli kahden minuutin myöhästymisiä ei saa tulla lainkaan. Ennen matkustajaliikenteen aloittamista tulee toteutua vähintään kolme onnistunutta koeajopäivää.

Koeajojen onnistumisen lisäksi toinen kriteeri matkustajaliikenteen aloittamisen edellytyksistä saavutettiin tämän viikon tiistaina, kun kahden viikon yhtäjaksoinen asemien ja järjestelmien häiriöttömän koekäytön jakso täyttyi.

Kolmas matkustajaliikenteen aloittamisen edellytys on länsimetrossa jäljellä olevien puutteiden korjaaminen. Näistä viimeiset matkustajaliikenteen aloittamisen esteenä olevat työt on aikataulutettu tehtäväksi ensi viikon aikana.

Muutokset metron aikatauluihin

Ruuhka-aikana junat idän suuntaan kulkevat kaksi minuuttia edellä aikatauluihin merkitystä ajastaan. Tällä on merkitystä etenkin niille matkustajille, jotka tähtäävät Itäkeskuksen itäpuolella sijaitsevilla asemilla johonkin tiettyyn bussiyhteyteen. Lisäksi muina aikoina idän suunnan lähdöt aikaistuvat noin minuutilla.

On mahdollista, että koeajojen aikana tehdään vielä muita pikaisia muutoksia aikatauluihin. Näistä syistä Reittiopas ei välttämättä näytä metrolle kaikissa tilanteissa oikeita lähtöaikoja.