VR Group historiansa parhaaseen tulokseen

green_IC2_1

Kuva: VR-Group

  • Liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia 1 251 (1 187) miljoonaan euroon.
  • Liikevoitto oli 110,3 (43,3) miljoonaa euroa eli 8,8 (3,3) prosenttia liikevaihdosta.
  • Matkustajaliikenteen matkamäärät kasvoivat 7,6 prosenttia 126,9 miljoonaan matkaan.
  • VR Transpointin kuljetusmäärät nousivat 5,8 prosenttia 43,7 miljoonaan tonniin.
  • VR Trackin liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia 302,1 miljoonaan euroon.
  • VR-Yhtymä Oy:n hallitus esittää 100 miljoonan euron osinkoa valtiolle.

− Oli ilahduttavaa, että liikevaihdon kasvu jatkui läpi vuoden 2017, usean laskuvuoden jälkeen. Kaikkien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi ja jokaisen liiketoiminnan tuloskehitys oli hyvä. Rautateiden suosio kasvoi sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä. Lopputuloksena on ennätyksellinen tulos koko VR-konsernille, VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

Matkustajaliikenteen tulosta kiritti junamatkailun suosion kasvu

Junamatkailun suosio jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2017. Juna¬liikenteen markkinaosuutta suhteessa vaihtoehtoisiin kuljetusmuotoihin kasvattivat hinnanalennukset, matka-aikojen nopeuttaminen suosituilla reiteillä sekä tarjonnan lisääminen.

VR Matkustajaliikenteen liikevaihto kasvoi 9,2 prosenttia 548 miljoonaan euroon (502 milj. euroa). Liikevoitto oli vastaavasti 54,0 miljoonaa euroa (16,6 milj. euroa). Junaliikenteen liikevaihto nousi 8,5 prosenttia ja linja-autoliikenteen 13,7 prosenttia. Ravintolapalveluita junissa ja asemilla tarjoavan Avecran liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 37,2 miljoonaa euroa.

Matkustajaliikenteessä matkamäärät kasvoivat 7,6 prosenttia 126,9 miljoonaan matkaan. Junamatkailun osalta kotimaan kaukoliikenteessä tehtiin 12,5 miljoonaa matkaa, ja matkustus kasvoi 8 prosenttia. Matkamäärät kasvoivat eniten pääreiteillä; kasvua oli yli 14 prosenttia ja Helsinki–Oulu-välillä peräti 42 prosenttia. VR:n lähiliikenteen matkamäärät olivat myös voimakkaassa, 10,6 prosentin kasvussa. Myös HSL:n lähiliikenteessä ajetut suoritteet kasvoivat ja tilaajalle toimitettiin 3,0 prosenttia enemmän liikennettä kuin vuonna 2016. Linja-autoliikenteessä tehtiin 41,2 miljoonaa matkaa, ja matkamäärät kasvoivat edellisvuodesta 15,2 prosenttia. Kasvua vauhdittivat vuonna 2016 voitetut kaupunkiliikennevuorot sekä Länsimetron valmistumisen viivästymisen vuoksi ajettu korvaava liikenne Espoossa.

Lisääntynyt kysyntä kasvatti junien täyttöastetta. Vuonna 2017 kotimaan kaukoliikenteen täyttöaste oli 41,6 (40,2) prosenttia ja markkinaehtoisen liikenteen täyttöaste oli 44,9 (41,7) prosenttia.

VR on lisännyt kysynnän kasvaessa vaunukapasiteettia. Nopean liikenteen (yli 200 km/h) kaluston määrä kasvoi noin 8 prosenttia, kun uusia ja nopeita ohjausvaunuja saatiin liikenteeseen. Lisäksi kaukoliikenteen vuorotarjontaa kasvatettiin yhteensä 65 uudella viikoittaisella vuorolla. VR lähiliikenteen vuorotarjonta vastaavasti lisääntyi 219 uudella vuorolla.

VR Transpointin kuljetusmäärät kasvoivat

Hyvä yleinen markkinatilanne ja yhtiön hintakilpailukykyyn panostaminen vaikuttivat positiivisesti VR Transpointin rautatielogistiikan volyymeihin kotimaassa ja idän liikenteessä. Myös kotimaan autoliikenteessä yleinen talouskehitys on vahvistanut markkinaa, vaikkakin hintakilpailu on jatkunut kireänä. Kansainvälisessä autoliikenteessä kapasiteetti on ollut ajoittain täydessä käytössä, mikä on edesauttanut hintatason tervehtymistä.

VR Transpointin liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 393 miljoonaa euroa (381 milj. euroa). Rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia ja maantiekuljetusten 2,4 prosenttia. VR Transpointin liikevoitto oli 32,4 miljoonaa euroa (34,5 milj. euroa).

VR Transpointin kuljetusvolyymit vuonna 2017 nousivat 5,8 prosenttia ja olivat 43,7 miljoonaa tonnia (41,3 miljoonaa tonnia). VR Transpointin kuljetukset koostuvat pääsääntöisesti metsä-, metalli-, kemian- ja rakennusteollisuuden raaka-aineita ja tuotteita. Rautatielogistiikan kuljetukset kasvoivat etenkin kotimaan kuljetuksissa ja kauttakulkuliikenteessä. Ulkomaankaupan tuontivolyymit laskivat hieman mutta vientivolyymit puolestaan nousivat. Kansainvälisen maantielogistiikan parantunut meno- ja paluukuljetusten tasapaino vaikutti myönteisesti VR Transpointin tuloskehitykseen.  Kotimaan autoliikenteen kuljetusvarmuuteen ja aikataulujen pitävyyteen on panostettu, mistä on myös saatu hyvää palautetta.

VR Transpointin operatiivinen tehokkuus parani myös vuonna 2017. Kustannus- ja energiatehokkuuteen vaikuttavat junien keskikoko sekä sähkövedon osuus kehittyivät jälleen myönteisesti. Taustalla on kuljetusjärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen. Sähköistäminen ja energiatehokkuus ovat kuljetusalan kasvavia trendejä, jotka tukevat rautatiekuljetuksia verrattuna kesän 2016 jälkeiseen liikenteeseen.

VR Trackin suunnittelussa ja kunnossapidossa vahvaa kehitystä

VR Trackin päätoimialalla ratainfrahankkeiden elinkaaripalveluissa ratainfrainvestoinnit olivat Suomessa aiempien vuosien tasolla ja Ruotsissa jonkin verran kasvussa. Ratainfrapanostusten odotetaan kasvavan molemmilla päämarkkinoilla.

VR Trackin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2,6 prosenttia ja oli 302,1 miljoonaa euroa (294,3 milj. euroa). Liiketulos oli 16,8 (-14,1) miljoonaa euroa. Liiketulos parani tuntuvasti, kun Ruotsin heikko tuloskehitys käännettiin onnistuneella muutosohjelmalla. Sen lisäksi kunnossapitoliiketoiminta Suomessa pystyi merkittävästi parantamaan toiminnan laatua ja kannattavuutta. Suunnitteluliiketoiminta jatkoi kasvua Suomen lisäksi myös Ruotsissa.

VR Trackin tärkeimpiä tapahtumia tilikaudella olivat rakentamisen liiketoiminnassa Tampereen raitiotieallianssin käynnistyminen ja Riihimäki−Tampere -rataosan turvalaitteiden uusimisprojekti. Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksiin liittyvä ratahanke valmistui aikataulussa. Kunnossapidossa VR Track voitti ratakunnossapitoalueen 4 urakan, alueen 2 allianssi siirtyi toteutusvaiheeseen ja kunnossa-pitoalueen 1 sopimusta jatkettiin Liikenneviraston kanssa maaliskuuhun 2020 saakka. Loppuvuodesta VR Track voitti Helsingin raitioteiden ja metron sähkösyöttöasemien kunnossapidon. VR Track ja sen kumppaneiden muodostama allianssi valittiin pääkaupunkiseudun Raidejokeri-urakan suunnittelijaksi ja rakentajaksi.

Investoinnit ja kalustohankinnat

Konsernin kokonaisinvestoinnit vuonna 2017 olivat 120,7 miljoonaa euroa (123,1 milj. euroa). Kokonaisinvestoinneista leasingsopimusten osuus on 2,1 miljoonaa euroa (21,5 milj. euroa). Investoinnit junakalustoon olivat 77,5 miljoonaa euroa (59,0 milj. euroa). IT-investointeja oli 15,9 miljoonaa euroa (19,0 milj. euroa) ja kiinteistöihin kohdistuvia investointeja 17,3 miljoonaa euroa (20,3 milj. euroa).

Junakaluston osalta suurimmat investointikohteet olivat matkustajaliikenteen ohjausvaunut ja elokuussa tilatut uudet kaksikerrosvaunut sekä Sr3-sähköveturit, joista ensimmäiset kymmenen ovat aloittaneet kaupallisessa liikenteessä. Muut investointimenot olivat pääosin käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Hallitus esittää 100 miljoonan euron osinkoa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että VR-Yhtymä Oy jakaa osinkoa 100 miljoonaa euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 502,4 miljoonaa euroa, josta tilikauden voiton osuus oli 109,5 miljoonaa euroa.

VR-Yhtymä Oy maksoi 90 miljoonan euroisen osingon huhtikuussa 2017. Tämän lisäksi VR-Yhtymä Oy:n päätti vuoden 2017 joulukuussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen esityksestä jakaa 100 miljoonan euron pääomanpalautuksen omistajalle Suomen valtiolle. Yhtiökokous päätti myös siirtää eri ratahankkeiden jäljellä olevan tasearvon, yhteensä 49,5 miljoonaa euroa, oikeuksineen kirjanpitoarvosta pääomanpalautuksena valtiolle.

Keskeiset tunnusluvut

VR Groupin keskeiset tunnusluvut

1−12/2017

1−12/2016

Muutos-%

VR Groupin liikevaihto (milj. euroa)

1 251,5

1 186,7

5,5

VR Groupin liikevoitto (milj. euroa)

110,3

43,3

154,9

Matkustajaliikenteen matkat (milj.)

126,9

117,9

7,6

Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.)

4 271

3 868

10,4

VR Transpointin tonnit (milj.)

43,7

41,3

5,8

VR suunnittelee kaukoliikenteen junapalvelujen ja Avecran rakenneuudistusta

IC2_juna

Kuvan lähde (© VR Group)

Kilpailukyvyn kasvattamiseksi ja yhtenäisemmän palvelukokemuksen rakentamiseksi VR suunnittelee kaukoliikenteen junapalvelujen sekä junien ja asemien ravintolapalveluita tarjoavan Avecra Oy:n uudelleenorganisoimista. Suunnitelmana on muodostaa uusi organisaatio, jossa toimisi yhdessä noin 510 VR:n ja 380 Avecran työntekijää.

Suunniteltujen muutosten tavoitteena on keskittää junamatkan eri palvelujen tuottaminen, kehittäminen ja johtaminen yhteen organisaatioon. Vuonna 2017 kokonaan VR:n omistukseen siirtynyt Avecra säilyy kuitenkin omana tytäryhtiönään. 

– Asiakkaillemme junamatka on yksi palvelukokonaisuus. Suunniteltujen rakenteellisten muutosten tavoitteena on jatkaa asiakaskokemuksen ja junapalveluiden kehittämistä entistä tiiviimmin yhdessä. Nyt suunnitellut muutokset ovat pääosin rakenteellisia eivätkä tule vaikuttamaan isojen henkilöstöryhmien määrään, kertoo VR:n matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen.

Suunniteltujen muutosten toteuttamiseksi käynnistetään yt-neuvottelut 19.3. Yhteensä arvioitu vähennystarve on korkeintaan 30 henkilöä ja se kohdistuu asiantuntija- ja päällikkötehtäviin.

Selvitys Jäämeren rautatiestä valmistunut: Kirkkoniemen linjaus selvitetään tarkemmin

2018-03-09 14_34_00-Ministeri Berner - Jäämeren radan selvitysten tulokset 9.3.2018.pdf - Nitro Pro

Liikenne- ja viestintäministeriö on valinnut Jäämerelle Oulun, Rovaniemen ja Kirkkoniemen kautta kulkevan ratalinjauksen jatkoselvitettäväksi. Linjauksen ratkaisi Kirkkoniemen eduksi Suomen logistisen aseman, saavutettavuuden ja huoltovarmuuden parantuminen vaihtoehtoihin verrattuna. Kirkkoniemen linjaus oli kahdesta kärkiehdokkaasta edullisempi.

– Jäämeren rata on tärkeä eurooppalainen hanke, joka kytkisi pohjoisen, arktisen Euroopan kiinteämmin osaksi Manner-Eurooppaa. Ratayhteys parantaisi useiden pohjoisen alueen elinkeinojen edellytyksiä. Työryhmä alkaa nyt selvittää tarkemmin Kirkkoniemeen tehtävää ratalinjausta, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

– Haluamme jatkaa erinomaista yhteistyötä Norjan ja Suomen välillä ja osallistumme mielellämme Rovaniemi-Kirkkoniemi-ratalinjauksen vaihtoehtoja pohtivan työryhmän työhön, sanoo Norjan liikenneministeri Ketil Solvik-Olsen.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi viime heinäkuussa Liikennevirastoa tekemään mahdollisesta Jäämeren radasta selvityksen yhdessä Norjan liikenneviranomaisten kanssa. Liikennevirasto arvioi viiden eri linjausvaihtoehdon toteuttamista ja taloudellista kannattavuutta.

– Kaikki tutkitut ratavaihtoehdot olisivat teknisesti mahdollisia toteuttaa. Vaihtelua oli kuitenkin runsaasti etenkin taloudellisessa vertailussa sekä vaikutuksia ympäristölle vertailtaessa, sanoo johtaja Matti Levomäki Liikennevirastosta.

Selvityksessä tarkastellut linjausvaihtoehdot olivat Tornio-Narvik, Kolari-Narvik, Kolari-Tromssa, Rovaniemi-Kirkkoniemi ja Kemijärvi-Alakurtti-Murmansk. Lisäksi selvitettiin HCT-ajoneuvoyhdistelmien (High Capacity Transport) hyödyntämiselle perustuvaa vaihtoehtoa.

Selvitykset sekä Liikenneviraston koostama raportti tuloksista ovat ladattavissa Liikenneviraston verkkosivuilta osoitteessa www.liikennevirasto.fi/.

Mitä ovat Jäämeren radasta saatavat hyödyt?

Jäämeren rata parantaisi Suomen logistista asemaa ja saavutettavuutta, sekä koko Euroopan yhteyksiä. Rata toisi vaihtoehtoisen kuljetusreitin Suomen vienti- ja tuontikuljetuksille. Jäämeren ympäri vuoden jäättömien syväsatamien kautta avautuisi uusi yhteys myös Atlantille ja Koillisväylälle.

Selvityksissä arvioidaan, että Jäämeren radan kuljetukset koostuisivat pääasiassa mineraaleista, kalatuotteista, raakapuusta ja metsäteollisuuden jalostustuotteista. Potentiaalisia kuljetuksia ovat myös Barentsin alueen luonnonvarat sekä tulevaisuudessa muut Kollisväylän kautta kulkevat tuotteet.

Selvitetyistä vaihtoehdoista suurimmat matkustajapotentiaalit olisivat Tromssan ja Kirkkoniemen vaihtoehdoissa. Matkustajaliikenne olisi pääasiassa matkailuliikennettä, jonka oletetaan kasvavan ympärivuotiseksi tulevaisuudessa.

Jäämeren rata parantaisi myös Suomen huoltovarmuutta, kun Suomella olisi käytössään Itämerelle vaihtoehtoinen kuljetusreitti.

Mitkä ovat radan kustannukset?

Linjausvaihtoehtojen kustannukset poikkeavat huomattavasti toisistaan. Kustannusten muodostumiseen vaikuttavat muun muassa uuden radan pituus sekä maasto-olosuhteet. Ratojen kokonaiskustannukset vaihtelevat noin 0,7 – 7,4 miljardin euron välillä. Suomen puolelle kohdistuvat investointikustannukset vaihtelevat välillä 0,02 – 2,3 miljardia euroa.

Ehdotettavan Kirkkoniemi-linjauksen kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 2,9 miljardia euroa, mikäli linjaus kulkee Rovaniemeltä Sodankylän kautta Kirkkoniemelle. Kemijärveltä Sodankylän kautta Kirkkoniemelle kulkevan vaihtoehdon kokonaiskustannus olisi 2,8 miljardia euroa. Kirkkoniemen linjauksen investointikustannukset Suomen puolella ovat noin 2 miljardia euroa ja Norjan puolella ovat noin 0,9 miljardia euroa.

Selvityksissä todetaan, että ratavaihtoehtojen yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arviointi on haastavaa. Kuljetuspotentiaaleihin liittyy epävarmuutta, koska asiaa tulee tarkastella usean vuosikymmenen päähän.

Laadituilla kuljetusennusteilla kaikki linjausvaihtoehdot ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattamattomia. Toisaalta esimerkiksi muutokset eri liikennemuotojen kustannuksissa tai alueen elinkeinotoiminnassa voivat muuttaa tilannetta merkittävästi.

Huomioitiinko selvityksissä vaikutuksia alkuperäiskansoille ja ympäristölle?

Kirkkoniemen linjauksella on vaikutuksia mm. ympäristöön, talouteen sekä saamelaisten elinkeinoihin ja kulttuuriin. Selvityksissä on kuvattu vaikutuksia porotaloudelle ja saamelaisille, mutta niiden suuruutta ei ole arvioitu vielä tässä vaiheessa. Näitä vaikutuksia pitää jatkotyössä selvittää lisää.

Jatkoselvitysten alussa on tarkoitus sopia Saamelaiskäräjien kanssa tarvittava vuorovaikutus ja eri selvitykset saamelaiskäräjälain mukaisesti. Pohjois-Lapin maakuntakaavatyöhön tai erillisesti tulisi toteuttaa Yhdistyneiden kansakuntien biodiversiteettisopimuksen mukainen Akwé: Kon -menettely, jossa tarkastellaan radan ja junaliikenteen vaikutuksia saamelaisille ja saamelaiskulttuuriin. Kirkkoniemen yhteyden osalta saamelaiskäräjien lisäksi neuvotellaan Kolttien kyläkokouksen kanssa.

Saamelaiskäräjiä ja saamelaisia kuultiin selvityksen aikana Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Varsinainen saamelaiskäräjälain 9§:n mukainen neuvottelu pidettiin Inarissa 18.1.2018.

Linjausvaihtoehtoja suunniteltaessa on jo pyritty huomioimaan Pohjois-Lapin arvokkaat luontokohteet. Suunnittelun edetessä tulee tehdä myös tarkemmat ympäristövaikutusarviot. Varsinaisen hankesuunnittelun yhteydessä toteutetaan myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Ympäristövaikutuksia tullaan jatkotyössä tarkentamaan maastokäyntien ja inventointien avulla.

Mitä seuraavaksi?

Jäämeren radan jatkoselvittämistä jatketaan yhteistyössä Norjan kanssa. Jatkotarkastelua varten perustetaan yhteinen työryhmä, joka määrittelee asian edellyttämät jatkotyövaiheet ja -aikataulun.

Työryhmä selvittäisi valitun ratalinjauksen edellyttämiä keskeisiä kysymyksiä, muun muassa ympäristökysymyksiä, lupamenettelyitä, kustannuksia, rahoituksen rakennetta ja rahoitusmallia. Työryhmän tulisi saada työnsä päätökseen 31.12.2018 mennessä.

Lisäksi Pohjois-Lapin maakuntakaavatyössä jatketaan linjauksen tarkempaa selvittämistä.

 

 

Pöyry, YIT ja VR Track allekirjoittivat Tampereen raitiotiehankkeen toisen osan kehitysvaiheen allianssisopimuksen

24131639_1562577507168540_6979744249745081604_o

Pöyry Finland, YIT ja VR Track ovat allekirjoittaneet Tampereen kaupungin sekä Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa sopimuksen Tampereen raitiotiehankkeen toisen osan kehitysvaiheesta. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa Tampereen kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n tilaaman palvelun tuottajina ovat Pöyry, YIT ja VR Track. Mallin mukaisesti hankkeen tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat yhteistyössä hankkeen toteuttamisessa. 

Kehitysvaiheen arvioidaan kestävän vuoden 2020 loppuun, ja sen kustannusarvio on 2,9 miljoonaa euroa. Kehitysvaiheessa haetaan parhaat toteutettavissa olevat ratkaisut rakentamispäätöksen tueksi Pyynikintorin ja Lentäväniemen väliselle rataosuudelle. Raitiotie suunnitellaan ja rakennetaan vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten, yhteisöjen, yritysten ja kiinteistönomistajien kanssa. 

“Tampereen raitiotiehankkeen toinen osa on mielenkiintoinen mutta haastava raitiotiekaupunkihanke, jossa raitiotieallianssi pääsee nyt hyödyntämään täysimääräisesti ensimmäisestä osasta saatuja kokemuksia. Olemme Pöyryllä iloisia saadessamme olla mukana tuomassa infraosaamistamme hankkeen tähänkin osaan”, sanoo Pöyryn Pohjois-Euroopan Infra-liiketoiminnasta vastaava johtaja Mikko Inkala. 

“Kasvavien kaupunkiseutujen kehittäminen on YIT:lle strategisesti tärkeää. Hankkeiden toteutuksessa haluamme olla mukana kehittämässä yhä enemmän yhteistoiminnallisia toteutusmalleja. Tampereen raitiotiehankkeessa nämä molemmat toteutuvat. Hankkeen aiemmissa vaiheissa allianssiosapuolten yhteistoiminta on jo osoittanut tuloksellisuutensa, ja on hienoa, että pääsemme jatkamaan tätä myös linjan länsisuunnan kehitysvaiheessa”, toteaa YIT:n divisioonanjohtaja Jarkko Salmenoja.

“Haemme VR Trackillä kasvua raitioteistä ja kaupunkiympäristössä toimimisesta. Olemmekin todella innoissamme mukana tässä Tampereen seudun kehitystä voimakkaasti tukevan hankkeen toisessa osassa. Meillä on hyvät lähtökohdat onnistumiseen, sillä suunnittelijamme pystyvät käyttämään ykkösvaiheessa kerättyjä oppeja sekä saamaan välitöntä palautetta ja kehittämisideoita jo käynnissä olevalta rakentamisen projektilta”, toteavat VR Trackin suunnittelun johtaja Harri Yli-Villamo ja rakentamisen johtaja Jouni Kekäle.

“Raitiotieverkosto laajenee kaupunkiseudun tarpeiden mukaisesti, ja ensimmäinen kasvusuunta on nyt Pyynikintorilta länteen. Raitiotie tukee kaupungin kehittymistä ja tarjoaa tamperelaisille liikkumisen vapautta ja helppoutta”, sanoo Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviö. 

Raitiotien toinen osa on alustavasti tarkoitus rakentaa vuosina 2021-2024. Tämän myötä raitiotieverkosto laajenee Tampereen keskustasta Lentävänniemeen.  Raitiotien nyt käynnissä olevan ensimmäisen vaiheen aikana rakennetaan 15 km:n pituinen raitiotieyhteys keskustasta Hervantaan ja keskussairaalalle sekä varikko Hervantaan. 

Sopimuksen arvoa ei julkisteta. Tilaus kirjataan Pöyryn Infra, Vesi ja Ympäristö -liiketoimintaryhmän vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskantaan.