VR ottaa vastuun Mäntyharjun kemikaalivuodon pilaamista maista ja pintavesistä

DaQZzaFXkAE2qxx

Paikkatutkintakuva la 7.4. kohdasta, jossa vasemman säiliövaunun keskuspuskin on noussut oikean säiliövaunun aluskehyksen päälle iskeytyen säiliöön. Kohdasta vuotanut vaarallista ainetta ympäristöön. Letkassa yht. 50 vaunua. Kuva: OTKES

Mäntyharjulla Kinnin liikennepaikassa tapahtui rautatievaunun rikkoutumiseen liittyvä kemikaalionnettomuus 7.4.2018. Tähänastiset vahingon torjunta- ja vaikutusten rajoittamis- ja ehkäisytoimenpiteet on suoritettu ELY-keskuksen johdolla. Ympäristövahingon lopullista laajuutta ja kestoa ei ole vielä mahdollista luotettavasti arvioida. Ennustetietoja seurantatulosten ja torjuntatoimien pohjalta mallintaa tällä hetkellä Suomen ympäristökeskus.

Leviämisen torjunta ja kunnostus

VR on tehnyt alusta alkaen tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa, mm. Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Tähän mennessä on keskitytty leviämisen torjuntaan ja pitoisuuksien leviämisen seurantaan. Onnettomuuspaikan lähialueella on tehty puomituksia ja patoja haitta-aineen leviämisen ehkäisemiseksi. Patoja vahvistetaan ja suurempaa patoallasta rakennetaan. Vesien ja maaperän kunnostusta selvitetään.

Talousveden korvaaminen

VR toimittaa korvaavaa talousvettä niille, joiden talousvesi on tullut onnettomuuden johdosta käyttökelvottomaksi. Esimerkki tällaisesta korvaavan vesijärjestelyn tarpeesta on tontilla oleva kaivo, jonka vettä ei voi onnettomuudesta johtuen käyttää. VR on selvittänyt vahingon vaikutusalueella olevat kaivot ja niiden sijainnit, sekä ollut yhteydessä kaivojen omistajiin.

Korvaavan talousveden jakelupiste on järjestetty Sarkaveden rannan läheisyyteen. Sieltä voi noutaa talousvettä 24.4. alkaen aluksi arkisin klo 16-18. Hakupisteen osoite on Mouhuntie 647.

Tilanteen seuranta

VR tekee jatkuvasti viranomaisten kanssa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että vahingon leviämisen estämiseksi ja vaikutusten poistamiseksi tehdään kaikki tarpeelliset toimenpiteet, minkä lisäksi selvitetään vahinkojen laatua, laajuutta sekä vaikutuksia ihmisille ja luonnolle.

Haitta-ainepitoisuuksia seurataan ottamalla näytteitä pintavesistä ja kaivoista säännöllisesti seurantaohjelman mukaisesti. Seuranta on laajennettu Vuohijärvelle. MTBEpitoisuuksia on mitattu tiheästi lähiojista, -lammista ja – järvestä (8.4., 9.4., 12.4., 16.4., 18.4., 23.4.).

Onnettomuusalueen vaikutusalueen kaivovesissä on havaittu pieniä määriä haitta-aineita. Kemikaalin leviämisestä laaditaan säännöllisesti ennusteita (SYKE).

Yhteydenpito ja kysymykset

VR on tehnyt ympäristövahingosta infosivuston yhteistyössä Mäntyharjun kunnan, Kouvolan kaupungin ja viranomaisten kanssa. Sivusto löytyy osoitteesta: www.vrgroup.fi/kinni

Yhteydenotot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen: kinni@vr.fi 

Lisäksi perjantaina 11.5. järjestetään klo 13-16 keskustelutilaisuus, jossa on paikalla VR:n, Mäntyharjun kunnan ja viranomaisten edustajia. Tilaisuus järjestetään Mäntyharjun kunnan valtuustosalissa (Koulutie 8). Lisätietoa lähempänä sekä infosivustolla että Mäntyharjun kunnan kautta.

VR-Yhtymä pahoittelee tapahtunutta onnettomuutta ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta vastaavia onnettomuuksia ei jatkossa tapahtuisi.

Tietoa MTBE:n ominaisuuksista

  • Helposti syttyvä, palava neste.
  • MTBE:tä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi aineeksi, mutta se on haitallista (aiheuttaa esim. hengitystie- ja ihoärsytystä) ja lievästi myrkyllistä vesieliöille.
  • MTBE liukenee veteen ja on hyvin kulkeutuvaa, joutuu helposti pohjaveteen.
  • Ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa.
  • Veteen joutunut aine haihtuu pintavedestä nopeasti. Sen määrä puoliintuu matalassa lammessa, sopivissa olosuhteissa kahdessa vuorokaudessa.
  • Haihtuu maan pinnasta, mutta hajoaminen maaperässä on erittäin hidasta.
  • Aiheuttaa vedessä pieninäkin pitoisuuksina haju- ja makuhaittoja. Haju varoittaa hyvin terveysvaarasta. Hajukynnys n. 10 µg/l.
Bookmark the permalink.