Väylävirasto laskee yli 2 500 tonnin tavarajunien nopeutta tärinäalueilla

Väylävirasto lisää nopeusrajoituksia tärinää aiheuttavalle raskaalle tavaraliikenteelle. 13.12.2020 lähtien nopeusrajoitukset koskevat niitä yli 2500 tonnin tavarajunia, joissa on mukana kuormattuja itäisen yhdysliikenteen vaunuja.

Väylävirasto asetti maaliskuussa tärinäherkille alueille Lohjalla, Vihdissä, Nummelassa, Porissa, Ulvilassa, Muhoksella ja Kouvolassa nopeusrajoituksia yli 3000 tonnin tavarajunille. Nopeuden alentaminen 50 km/h nopeuteen on todettu hillitsevän tärinää. Joulukuun 13. päivästä lähtien nopeusrajoitukset laajennetaan koskemaan myös yli 2500 tonnin junia, joissa on kuormattuja itäisen yhdysliikenteen vaunuja.

Muutos vaikuttaa erityisesti rataosilla Hanko-Hyvinkää ja Kotka-Kouvola, joilla kulkee enemmän hieman alle 3000 tonnin liikennettä.

Tietoa verkossa:

 https://vayla.fi/ymparisto/melu-tarina

Itäisen Uudenmaan kuntajohtajat: Lentoradan jatkuttava Porvoon suuntaan – itäisen Uudenmaan ratayhteys on turvattava

Kokonaan raiteeton itäinen Uusimaa ei saa unohtua tulevaisuuden raideyhteyksien suunnittelussa, painottavat itäisen Uudenmaan kuntajohtajat. Kuntajohtajat uudistivat kuntajohtajakokouksessa 24. helmikuuta jo aikaisemmin esittämänsä vaatimuksen. 

– Nyt on kaikkein tärkeintä varmistaa Lentoradan toteutuminen ja sen jatkuminen itäisen Uudenmaan suuntaan. Tämä on edellytys molemmille Porvoosta itään suuntautuville ratavaihtoehdoille, toteaa kuntajohtajakokouksen puheenjohtaja, Myrskylän kunnanjohtaja Sam Vuorinen. 

– Samassa yhteydessä Lentoradan suunnittelun ja toteutuksen kanssa pitääkin valmistella myös Lentoradalta kohti Porvoota etenevä rataosuus. Tämä on itäisen Uudenmaan kuntien tärkein edunvalvontakysymys tässä suunnitteluvaiheessa. 

Valtio ja kunnat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä eri osapuolten rahoitusosuuksista. Molemmille hankkeille haetaan EU:n CEF-rahoitustukea. Liikenne- ja viestintäministeriössä on lisäksi käynnissä selvitys ja vertailu itäisen nopean yhteyden linjauksesta. 

Kunnissa odotetaankin ministeriön selvitystä, jonka on arvioitu valmistuvan tänä keväänä. Kuntajohtajat muistuttavat, ettei itäisen Uudenmaan raideyhteystarpeiden huomiointi saa kuitenkaan rajoittua pelkkään selvitykseen, vaan idän raideyhteyttä tulee edistää tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. 

VR syrji pyörätuolia käyttävää matkustajaa – korjaa nyt palveluaan

vihrea_makuuvaunu3

Kuva: VR-GROUP

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on edistänyt sovintoa VR-Yhtymä OY:n ja pyörätuolia käyttävän henkilön välillä tapauksessa, jossa henkilölle ei järjestetty korvaavaa esteetöntä kuljetusta ratatöiden aikana. Sovinnon taustalla on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös, jossa VR:n katsottiin syyllistyneen yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjintään. Sovintosopimuksessa VR sitoutuu jatkossa järjestämään korvaavan kuljetuksen myös pyörätuolia käyttäville matkustajille.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on lainvoimaisessa päätöksessään todennut VR-Yhtymän syrjineen pyörätuolia käyttävää henkilöä hänen vammansa takia tilanteessa, jossa suunnittelun ratatyön takia ei järjestetty korvaavaa esteetöntä kuljetusta. Kantelijan ei siten ollut mahdollista tehdä suunnittelemaansa matkaa.

Lautakunnan päätöksen jälkeen yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa kantelijan ja VR:n välillä hyvässä hengessä.

Sovintosopimuksen mukaan VR sitoutuu järjestämään ratatöiden aikaiset korvaavat kuljetukset jatkossa yhdenvertaisesti myös pyörätuolia käyttäville matkustajille. VR maksoi syrjityksi tulleelle henkilölle hyvityksen. VR lupaa myös kouluttaa asiakaspalvelijoitaan ja parantaa viestintäänsä.

–          Tämä on merkittävä edistysaskel vammaisten matkustajien yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Matkustajalla on ollut ongelmia esteellisen korvaavan liikenteen vuoksi. VR on ollut yhteistyöhaluinen ja osoittanut vastuunkantoa tilanteen ratkaisemiseksi, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo.

–          Olemme päivittäneet ohjeistustamme koskien korvaavia kuljetuksia ratatöiden aikana. Uudet ohjeet on käyty henkilökuntamme kanssa läpi. Panostamme jatkossa entistä enemmän yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden toteutumiseen kaikkien asiakkaidemme kohdalla, kertoo VR:n matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen.

Yhdenvertaisuuslaki:

 Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

15§ Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi


Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.

Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1 momentissa tarkoitetun toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki.

23 § Hyvitys

Syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitys siltä viranomaiselta, työnantajalta tai koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palveluiden tarjoajalta, joka on tämän lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia.

UPS:N UUSI RAIDEPALVELU KIIHDYTTÄÄ EUROOPAN JA HONG KONGIN VÄLISTÄ KAUPPAA

train3

 • Kaksisuuntainen raidepalvelu parantaa yhteyttä Euroopan ja Hong Kongin liiketoimintojen välillä ja mahdollistaa saumattoman tavaroiden kuljetuksen kun kaupankäynti alueiden välillä lisääntyy
 • Tämä vaihtoehtoinen kuljetusmuoto on 30 % nopeampi kuin merirahti ja kustannukset ovat jopa 60 % vähemmän kuin lentorahdissa

BRYSSELI, 23. toukokuuta 2018 UPS ilmoitti tänään avanneensa uuden FCL-Full Container Load -palvelun Euroopan ja Hong Kongin välille parantamaan jo olemassa olevaa palvelua Euroopan ja Kiinan välillä liiketoimijoille, jotka käyvät kauppaa näiden kahden alueen välillä.

Kaksisuuntainen raidepalvelu Saksan Duisburgin ja Hong Kongin välillä on vaihtoehtoinen kuljetusmuoto, joka mahdollistaa yrityksille ajan ja kulujen säästön tasapainottamisen; yritykset pääsevät nyt nauttimaan jopa 30 prosenttia merirahtia nopeammista kuljetuksista ja jopa 60 prosentin1 kulusäästöistä lentorahtiin verrattuna.

“Hong Kong on Euroopan unionille ja Pohjoismaille tärkeä kauppakumppani. Viime vuonna kauppaa tehtiin arviolta 50 miljardin euron2 arvosta”, sanoo Frank Jørgensen, Country Manager UPS Nordics. ”Tällä uudella rahtiyhteydellä, UPS auttaa asiakkaitaan sekä Euroopassa että Hong Kongissa kasvattamaan liiketoimintaansa ja saavuttamaan uusia markkina-alueita.”

Laajennettu raidepalvelu antaa yrityksille mahdollisuuden kuljetusvaatimustensa ja -kustannustensa mukauttamiseen toimitusketjunsa tarpeisiin sopivaksi. Yritykset nopeatahtisilla huipputekniikan, myynnin ja tuotannon aloilla voivat hyötyä arvotuotteidensa nopeammasta markkinoille saannista ja kokonaisvaltaisesta näkyvyydestä kuljetuksiinsa. Ne voivat myös säästää UPS:n välitysasiantuntijuuden avulla monimutkaisten tullisäädösten kanssa vähentäen näin viivästysten riskiä ja varmistaakseen tuotteiden toimituksen ajallaan.

Uusi UPS Preferred® FCL-Rail service tarjoaa seuraavat hyödyt:

 • Kätevyys: Asiakkaat pakkaavat tuotteet suoraan kontteihin; muita siirtokuljetuksia ei tarvita.
 • Turvallisuus: Tiivisteet, hälyttimet ja vapaaehtoiset konttien GPS-paikantimet auttavat sijainnin, lämpötilan, kosteuden sekä liikkeiden ja valaistuksen seurannassa.
 • Helpompi rahdin selvitys: UPS:n järjestelmä on elektronisesti yhteydessä tulliviranomaisiin, mikä pienentää virheiden riskiä ja nopeuttaa rahdin selvityssprosessia.
 • Kestävyys: Raidepalvelun hiilidioksidipäästöt ovat 25 kertaa pienemmät kuin lentorahdin, ja typpioksidin, metaanittoman hiilivedyn ja rikkioksidin päästöt ovat merkittävästi pienemmät kuin merirahdilla. Raidepalvelu on ympäristöystävällisempi kuljetusmuoto.
 • Näkyvyys: UPS Flex™ Global View -palvelu tarjoaa kokonaisvaltaisen näkyvyyden kuljetuksen statukseen ja tärkeimpiin pisteisiin matkan varrella. Näin asiakkaat voidaan pitää ajan tasalla tuotteidensa matkan etenemisestä.

UPS tarjoaa kattavan valikoiman täyskontti (FCL)- ja osakuorma (LCL) -rahtipalveluita, joiden avulla yritykset voivat valita nopeuden ja taloudellisuuden väliltä kohdaten näin sekä kansainvälisiä kuljetuksia koskevat odotukset kuljetusajoista että kulujensäästötavoitteet. Hong Kongin ja Euroopan välinen junakuljetus on laajennus UPS:n Preferred® -monimuotoisten rahtipalveluiden tarjontaan, joka yhdistää neljä asemaa Euroopassa ja kuusi asemaa Kiinassa.

VR ottaa vastuun Mäntyharjun kemikaalivuodon pilaamista maista ja pintavesistä

DaQZzaFXkAE2qxx

Paikkatutkintakuva la 7.4. kohdasta, jossa vasemman säiliövaunun keskuspuskin on noussut oikean säiliövaunun aluskehyksen päälle iskeytyen säiliöön. Kohdasta vuotanut vaarallista ainetta ympäristöön. Letkassa yht. 50 vaunua. Kuva: OTKES

Mäntyharjulla Kinnin liikennepaikassa tapahtui rautatievaunun rikkoutumiseen liittyvä kemikaalionnettomuus 7.4.2018. Tähänastiset vahingon torjunta- ja vaikutusten rajoittamis- ja ehkäisytoimenpiteet on suoritettu ELY-keskuksen johdolla. Ympäristövahingon lopullista laajuutta ja kestoa ei ole vielä mahdollista luotettavasti arvioida. Ennustetietoja seurantatulosten ja torjuntatoimien pohjalta mallintaa tällä hetkellä Suomen ympäristökeskus.

Leviämisen torjunta ja kunnostus

VR on tehnyt alusta alkaen tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa, mm. Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Tähän mennessä on keskitytty leviämisen torjuntaan ja pitoisuuksien leviämisen seurantaan. Onnettomuuspaikan lähialueella on tehty puomituksia ja patoja haitta-aineen leviämisen ehkäisemiseksi. Patoja vahvistetaan ja suurempaa patoallasta rakennetaan. Vesien ja maaperän kunnostusta selvitetään.

Talousveden korvaaminen

VR toimittaa korvaavaa talousvettä niille, joiden talousvesi on tullut onnettomuuden johdosta käyttökelvottomaksi. Esimerkki tällaisesta korvaavan vesijärjestelyn tarpeesta on tontilla oleva kaivo, jonka vettä ei voi onnettomuudesta johtuen käyttää. VR on selvittänyt vahingon vaikutusalueella olevat kaivot ja niiden sijainnit, sekä ollut yhteydessä kaivojen omistajiin.

Korvaavan talousveden jakelupiste on järjestetty Sarkaveden rannan läheisyyteen. Sieltä voi noutaa talousvettä 24.4. alkaen aluksi arkisin klo 16-18. Hakupisteen osoite on Mouhuntie 647.

Tilanteen seuranta

VR tekee jatkuvasti viranomaisten kanssa yhteistyötä sen varmistamiseksi, että vahingon leviämisen estämiseksi ja vaikutusten poistamiseksi tehdään kaikki tarpeelliset toimenpiteet, minkä lisäksi selvitetään vahinkojen laatua, laajuutta sekä vaikutuksia ihmisille ja luonnolle.

Haitta-ainepitoisuuksia seurataan ottamalla näytteitä pintavesistä ja kaivoista säännöllisesti seurantaohjelman mukaisesti. Seuranta on laajennettu Vuohijärvelle. MTBEpitoisuuksia on mitattu tiheästi lähiojista, -lammista ja – järvestä (8.4., 9.4., 12.4., 16.4., 18.4., 23.4.).

Onnettomuusalueen vaikutusalueen kaivovesissä on havaittu pieniä määriä haitta-aineita. Kemikaalin leviämisestä laaditaan säännöllisesti ennusteita (SYKE).

Yhteydenpito ja kysymykset

VR on tehnyt ympäristövahingosta infosivuston yhteistyössä Mäntyharjun kunnan, Kouvolan kaupungin ja viranomaisten kanssa. Sivusto löytyy osoitteesta: www.vrgroup.fi/kinni

Yhteydenotot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen: kinni@vr.fi 

Lisäksi perjantaina 11.5. järjestetään klo 13-16 keskustelutilaisuus, jossa on paikalla VR:n, Mäntyharjun kunnan ja viranomaisten edustajia. Tilaisuus järjestetään Mäntyharjun kunnan valtuustosalissa (Koulutie 8). Lisätietoa lähempänä sekä infosivustolla että Mäntyharjun kunnan kautta.

VR-Yhtymä pahoittelee tapahtunutta onnettomuutta ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta vastaavia onnettomuuksia ei jatkossa tapahtuisi.

Tietoa MTBE:n ominaisuuksista

 • Helposti syttyvä, palava neste.
 • MTBE:tä ei luokitella ympäristölle vaaralliseksi aineeksi, mutta se on haitallista (aiheuttaa esim. hengitystie- ja ihoärsytystä) ja lievästi myrkyllistä vesieliöille.
 • MTBE liukenee veteen ja on hyvin kulkeutuvaa, joutuu helposti pohjaveteen.
 • Ei ole biologisesti nopeasti hajoavaa.
 • Veteen joutunut aine haihtuu pintavedestä nopeasti. Sen määrä puoliintuu matalassa lammessa, sopivissa olosuhteissa kahdessa vuorokaudessa.
 • Haihtuu maan pinnasta, mutta hajoaminen maaperässä on erittäin hidasta.
 • Aiheuttaa vedessä pieninäkin pitoisuuksina haju- ja makuhaittoja. Haju varoittaa hyvin terveysvaarasta. Hajukynnys n. 10 µg/l.

Nopea junayhteys Helsingin ja Turun välillä laajentaisi työssäkäyntialuetta

Liikennevirasto on selvittänyt Helsinki – Turku –käytävän henkilöliikenteen kehitysnäkymiä ja vertaillut eri ratavaihtoehtoja yhteyden parantamiseksi. Vaihtoehtoina on tarkasteltu pienempiä parannuskohteita rantaradalla sekä kokonaisvaltaisempaa kehittämisinvestointia, jossa uusi ratayhteys kulkisi Lohjan kautta.

Uusi ratayhteys voisi parhaimmillaan tarjota alueen asukkaille 45 minuuttia nopeamman yhteyden Helsingistä Turkuun, rantaradan kehittäminen toisi n. puolen tunnin säästön matka-aikaan. Helsingin ja Turun välillä olevat vahvat kaupunkikeskukset Lohja ja Salo hyötyisivät nopeasta junayhteydestä. Kokonaan uusi junayhteys tukisi alueen kasvupyrkimyksiä ja kytkisi kasvavan Lohjan seudun pääkaupunkiseudun junaliikenteeseen. Rantarata puolestaan vapautuisi paikallisliikenteelle.

Nopeat liikenneyhteydet helpottavat Etelä-Suomen työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta. Matka-ajan merkittävä lyhentyminen sitoisi alueita entistä tiiviimmäksi yhteiseksi talous- ja työssäkäyntialueeksi, mikä loisi selkeää etua alueen yritystoiminnalle. “Metropolialueen laajeneminen länteen ja työmarkkina-alueen kasvattaminen edellyttävät hyvää saavutettavuutta. Myös matkailussa odotetaan olevan potentiaalia. Liikennekäyttäytymisessä tapahtuva kansainvälinen muutos näkyy vähitellen myös Suomessa, ja yksityisautoilulle tarvitaan vaihtoehtoja, jotta työpaikat ja työntekijät saadaan kytkettyä toisiinsa”, kuvailee liikennejärjestelmäasiantuntija Anni Rimpiläinen liikkumisen trendejä.

Liikennekäytävän matkustajamäärät rautatieliikenteessä ovat hieman vähentyneet moottoritien ja kaukobussiliikenteen parantuneen tarjonnan seurauksena. Liikennetaloudellisesti ratainvestoinnin kannattavuus ei olekaan yksiselitteinen, vaikka työvoiman liikkuvuuden ja aluetalouden kannalta siltä näyttäisi. Liikennepolitiikka on osa yhteiskuntapolitiikkaa. Osana laajempaa alueen kehittämisstrategiaa liikenneinvestoinnit voivat omalta osaltaan toimia kasvun moottorina liittäessään alueita laajemmiksi toimiviksi kokonaisuuksiksi. Tällöin kuitenkin tarvitaan vahvaa yhteistä tahtotilaa koko käytävän kehittämiseksi ja usean tahon samanaikaisia toimia tukemaan alueen kehittymistä laajemmaksi työssäkäyntialueeksi.

”Nopean junayhteyden vaikutuksia halutaan edelleen selvittää jatkosuunnittelun avulla. Tällöin tiedämme tarkemmin, millaisen potentiaalin nopeampi junayhteys, maankäyttö ja yhdyskuntarakenne sisältävät”, kertoo ylijohtaja Rami Metsäpelto Liikennevirastosta.

Tarkempaa jatkosuunnittelua varten haetaan EU-tukea. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide matkalla liikennekäytävän kehittämiseksi olisi Espoon lisäraiteen rakentaminen.

Suomi on ehdottanut eurooppalaiseen investointiohjelmaan Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden edistämistä. Yhteysväli on osa Pohjoista kasvuvyöhykettä ja se kuuluu TEN-T liikenneverkkokäytävään Välimeri-Skandinavia.

Liikennevirasto selvitti liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä Helsinki-Turku -ratayhteyden kehittämisvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia aluetalouteen, aluerakenteeseen ja liikennejärjestelmään. Selvitys tehtiin yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien, maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja elinkeinoelämän kanssa

Lähijunien pituudesta lisätietoa laiturinäyttöihin

da682042-3ee9-485c-9536-10f902016b57-main_image

Kehäradan junien kokoonpanotiedot alkavat näkyä laiturinäytöillä 17. joulukuuta alkaen. Kyseessä on havainnekuva, joka kertoo kuinka pitkä saapumassa oleva juna on.

Kokoonpanotieto kertoo kuinka monta junayksikköä on kytketty yhteen. Osaa vuoroista liikennöidään yhden yksikön mittaisella Flirt-junalla, osaa kokoonpanoilla, joissa kaksi yksikköä on kytketty yhteen.

Kokoonpanotiedon toivotaan helpottavan junien tasaisempaa täyttymistä, ja parantavan sekä matkustusmukavuutta että juna-aikatauluissa pysymistä. Kokoonpanotiedot tulevat kaikille I- ja P-junien asemille.

VR jatkaa liikuntaesteisten avustuspalvelua

VR on päättänyt jatkaa liikuntaesteisten avustuspalvelua niillä kahdellatoista asemalla, joista palvelu loppui kesällä. Palvelu on ollut tarjolla niillä asemilla, joissa VR:llä on ollut lipputoimisto. Toimistoja suljettiin kesällä 12 paikkakunnalla ja samalla palvelu keskeytyi.

Palvelua on päätetty jatkaa näillä asemilla: Imatra, Espoo, Kajaani, Kemi, Kerava, Kirkkonummi, Kolari, Kupittaa, Pieksämäki, Pori, Salo ja Ylivieska. Näiden lisäksi avustusta saa 23:lta asemalta, jossa VR:llä on lipputoimisto: Helsinki, Pasila, Tikkurila, Järvenpää, Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna, Tampere, Turku, Karjaa, Lahti, Kouvola, Lappeenranta, Mikkeli, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Seinäjoki, Vaasa, Kokkola, Oulu, Rovaniemi, Kemijärvi.

VR jatkaa keskustelua palvelun kehittämisestä Liikenneviraston kanssa. Virasto omistaa ja hallinnoi rautatieasemia, muun muassa niiden laiturialueita. Lisätietoja VR:n palveluista liikuntaesteisille junamatkustajille löytyy täältä.

Kehäradan junien tunnukset ovat I ja P

HSL on nimennyt kesällä 2015 liikenteensä aloittavien Kehäradan junien tunnuksiksi I ja P.

Tunnuksella I junat ajavat Helsingistä päärataa pitkin Tikkurilan kautta Lentoasemalle ja sieltä edelleen Martinlaakson radalle.

Tunnuksella P junat lähtevät Helsingistä Martinlaakson radalle ja kiertävät Vantaankosken kautta Lentoasemalle ja sieltä edelleen pääradalle.

Nykyinen M-tunnus poistuu lähijunaliikenteen käytöstä. Jatkossa M viittaa ainoastaan metroliikenteeseen.

HSL ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä millä pääradan asemista junat I ja P pysähtyvät, kun Kehäradan liikenne alkaa. Asemista päätetään ensi kevättalvella, kun tietoa todellisista ajoajoista saadaan Kehäradalla tehtävien testiajojen perusteella.