VR suunnittelee mittavia lomautuksia ensi vuodelle

Kuva: Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

VR-Yhtymä Oy:ssä sekä tytäryhtiöissä Avecrassa ja VR FleetCaressa käynnistyvät yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat henkilöstön mahdollisia lomautuksia vuoden 2021 aikana. 

Koronavirusepidemia on heikentänyt merkittävästi VR-Yhtymä Oy:n ja tytäryhtiöiden asiakaskysyntää sekä vaikuttanut negatiivisesti niiden liiketoimintaan ja tulokseen. Samalla työn tarjoamisen edellytykset ovat heikentyneet. Liiketoiminnan näkymiin liittyy paljon epävarmuutta, ja konsernitasolla tilanteen palautuminen epidemiaa edeltävälle tasolle vie tämänhetkisten arvioiden mukaan vuosia.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 12.11.2020. Niissä käsitellään epidemian vaikutuksia ja ennusteita liiketoimintaan niin VR-Yhtymän, kunnossapitoyhtiö VR FleetCaren kuin junien ja asemien ravintola- ja kahvilapalveluita tarjoavan Avecra Oy:n osalta. Neuvotteluissa käydään läpi suunnitelmat henkilöstön lomautuksista, niiden perusteet sekä käytettävissä olevat vaihtoehdot.

VR-Yhtymässä mahdolliset henkilöstövaikutukset voisivat kohdistua noin 3 000 henkilöön, Avecrassa noin 400 henkilöön ja VR FleetCaressa noin 950 henkilöön. Henkilöstöryhmästä riippuen lomautukset joko jatkuisivat toistaiseksi tai kestäisivät enintään 90 päivää. Koronaepidemian vuoksi konsernissa on jouduttu toteuttamaan lomautuksia vaiheittain jo vuoden 2020 aikana.

Koronatilanteen vuoksi matkustajamäärät romahtivat – junaliikennettä supistetaan, koko henkilöstöä suunnitellaan lomautettavaksi vaiheittain vuoden 2020 aikana

VR Group vastaa koronavirustilanteesta johtuvaan haastavaan liikennetilanteeseen supistamalla omaa kauko- ja lähiliikennettään. Supistamisilla reagoidaan merkittävästi laskeneisiin matkustajamääriin. Tilanteesta johtuen VR käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön lomauttamiseksi.

Koska matkustajamäärät ovat viime päivinä laskeneet sekä VR:n kauko- että lähiliikenteessä jopa 60 %, VR suunnittelee supistavansa junaliikennettä ennakoivasti huhtikuun puolivälistä alkaen. Liikenteen ennakoivan supistamisen tavoitteena on jatkossakin ajaa tärkeimmät kauko- ja lähiliikenteen junayhteydet sekä turvata Suomen sisäiset yhteydet ja varmistaa palvelu kaikilla maantieteellisillä alueilla. Supistettu liikenne ei koske HSL-liikennettä.  

VR varautuu veturinkuljettajien käynnissä olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon sekä koronaepidemian aiheuttamiin haittoihin myös tavaraliikenteessä.

Suunnitellut lomautukset

Lomautukset suunnitellaan toteutettaviksi vaiheittain vuonna 2020. Henkilökohtaiset lomautukset kestäisivät korkeintaan 90 vuorokautta.

ŠKODA TRANSTECH OY ON JÄTTÄNYT NEUVOTTELUESITYKSEN TUOTANTOTILANTEEN JOHDOSTA KÄYNNISTETTÄVIKSI TOIMENPITEIKSI

Työnantaja esittää yhteistoimintalain tarkoittamien neuvotteluiden käynnistämistä Škoda Transtech Oy:ssä Otanmäen tehtaalla tulevan tuotannon tilanteen vuoksi.

Neuvotteluesityksen perusteet

Yhtiön tuotantotilanne talvelle 2019 – 2020 on päättyvien projektien ja viivästyneiden projektien aloitusten vuoksi tilapäisesti heikentynyt. Tuotannon työntekijätarve tulee laskemaan asteittain syksystä 2019 kevääseen 2020 saakka.

Keväällä 2020 tuotannon on ennustettu nousevan vakiintuneelle tasolle. Työn määrä vähenee Otanmäen tehtaan tuotannon työtehtävissä. Neuvottelujen tarkoituksena on valmistella tarvittavia toimenpiteitä työvoiman käyttöön liittyen tilanteen johdosta. Arvioitu ajankohta mahdollisille toimenpiteille on 8/2019 – 6 /2020 välisenä aikana.

Neuvotteluiden toteuttamistapa ja arvioitu laajuus

Toimenpiteet koskevat osaa Otanmäen tehtaan työntekijöistä. Toimenpiteiden ja työn vähenemisen on arvioitu koskevan enintään 200 työntekijää.

Toimenpiteet voivat olla lomautuksia tai osa-aikaistamisia. Ne koskevat myös tehtaan palveluksessa olevaa vuokratyövoimaa.

Koska neuvottelut koskevat yli kymmenen henkilön osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista on neuvotteluaika 6 viikkoa.

VR suunnittelee kaukoliikenteen junapalvelujen ja Avecran rakenneuudistusta

IC2_juna

Kuvan lähde (© VR Group)

Kilpailukyvyn kasvattamiseksi ja yhtenäisemmän palvelukokemuksen rakentamiseksi VR suunnittelee kaukoliikenteen junapalvelujen sekä junien ja asemien ravintolapalveluita tarjoavan Avecra Oy:n uudelleenorganisoimista. Suunnitelmana on muodostaa uusi organisaatio, jossa toimisi yhdessä noin 510 VR:n ja 380 Avecran työntekijää.

Suunniteltujen muutosten tavoitteena on keskittää junamatkan eri palvelujen tuottaminen, kehittäminen ja johtaminen yhteen organisaatioon. Vuonna 2017 kokonaan VR:n omistukseen siirtynyt Avecra säilyy kuitenkin omana tytäryhtiönään. 

– Asiakkaillemme junamatka on yksi palvelukokonaisuus. Suunniteltujen rakenteellisten muutosten tavoitteena on jatkaa asiakaskokemuksen ja junapalveluiden kehittämistä entistä tiiviimmin yhdessä. Nyt suunnitellut muutokset ovat pääosin rakenteellisia eivätkä tule vaikuttamaan isojen henkilöstöryhmien määrään, kertoo VR:n matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen.

Suunniteltujen muutosten toteuttamiseksi käynnistetään yt-neuvottelut 19.3. Yhteensä arvioitu vähennystarve on korkeintaan 30 henkilöä ja se kohdistuu asiantuntija- ja päällikkötehtäviin.

VR:n toiminnan uudistamiseen tähtäävät yt-päätökset valmistuneet

vr_kaupunkijuna

o VR tehostaa toimintojaan ja uusii organisaatiotaan vahvistaakseen matkustajaliikenteen kilpailukykyä ja toteuttaakseen junalippujen hintauudistuksen kannattavasti. Junalippujen hintoja laskettiin alkuvuonna pysyvästi.

o Kaukoliikenteen liikennerakennetta uudistetaan vaiheittain samalla kun liikenne- ja viestintäministeriön ostopalvelu- sekä velvoiteliikenteen muutokset astuvat voimaan. 

o Selvitykset viime syyskuussa käynnistyneistä yhteistoimintaneuvotteluista annetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen muutokset kerrottiin marraskuussa.

o VR:n yhteistoimintaneuvottelujen toisen vaiheen päätökset tuovat muutoksia konduktööreille, veturinkuljettajille ja kaluston kunnossapidosta vastaavalle henkilöstölle.

VR:n tavoitteena on vastata yhä paremmin asiakkaiden odotuksiin.

– Asiakkaamme haluavat edullisia hintoja ja yhä monipuolisempia palveluja. Voidaksemme toimia kilpailukykyisesti ja asiakaslähtöisesti meidän on uudistuttava, matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen toteaa. – Nämä ovat henkilöstön kannalta vaikeita päätöksiä, mutta ne ovat välttämättömiä jotta VR voi jatkossakin tarjota viihtyisiä junamatkoja kilpailukykyisellä hinnalla.

Muutoksia junien ja kaluston kunnossapidon henkilöstölle

VR organisoi toimintoja uudelleen ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja. Yhteistoimintaneuvottelujen toisen vaiheen päätöksenä irtisanotaan yhteensä enintään 214 henkilöä. Irtisanomisten lisäksi toteutetaan työsuhteen ehtojen merkittäviä muutoksia ja määräaikaisia lomautuksia. Kaikkiaan työtehtävien vähennystarve koko yt-menettelyssä oli noin 370 henkilöä, kun alkuperäinen arvio vähennystarpeesta oli 570 henkilöä. Neuvottelut koskivat yhteensä 2800 henkilöä.

Konduktöörien toimipisteverkosto organisoidaan uudelleen, ja osa pisteistä suljetaan kuluvan ja ensi vuoden aikana. Tällä hetkellä toimipisteitä on 15, jatkossa yhdeksän. Osassa jatkavia pisteitä henkilöstön määrä vähenee ja osassa kasvaa.

Myös ratapihalla työskentelevien toimipisteitä lakkautetaan. Tällä hetkellä toimipaikkoja on kymmenen, jatkossa kolme tai neljä.

Veturinkuljettajien työvoimaa sopeutetaan lomautuksilla. Lomautukset alkavat keväällä 2016 ja päättyvät alkuvuodesta 2017. Lomautuksia toteutetaan useilla paikkakunnilla ja niiden kesto on yhdestä kolmeen viikkoa.

Junakaluston ja veturien kunnossapidossa toimintoja tehostetaan ja sopeutetaan organisoimalla toimintoja uudelleen, muuttamalla tehtävänkuvia sekä lakkauttamalla tehtäviä.

VR Group toteuttaa muutoksissa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa. Konsernissa on käytössä laajennettu muutosturva, jolla tuetaan henkilöstöä muutoksessa ja varmistetaan yhdenvertainen kohtelu eri yksiköissä ja ammattiryhmissä.

VR Group organisoi junien kunnossapidon uudelleen

VR Group organisoi junakaluston kunnossapidon uudelleen. Kunnossapito siirtyy heinäkuun alussa kalustolajien mukaiseen organisaatioon. Työn vähentymisen vuoksi noin 90 toimihenkilöä irtisanotaan.

Uusia kunnossapitoyksiköitä ovat lähiliikenne, kaukoliikenne, vetokalusto ja logistiikka. Hyvinkään konepaja jatkaa omana yksikkönään.

VR Groupilla on tällä hetkellä varikot Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kouvolassa, Joensuussa ja Oulussa. Lisäksi yhtiöllä on konepajat Hyvinkäällä ja Pieksämäellä sekä asiantuntijapalveluita tarjoava teknologiayksikkö Helsingissä.

Kunnossapidon toiminta jatkuu kaikilla paikkakunnilla Turkua lukuun ottamatta. Päätös Turun varikon lopettamisesta tehtiin alkuvuonna. Teknologiayksikön toiminta lakkaa. Osa sen tehtävistä siirtyy muualle kunnossapitoon ja osa ulkoistetaan.

Uudelleenorganisoinnin takia VR Group käynnisti toukokuun alussa kunnossapidon toimihenkilöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Osa heidän työtehtävistään lakkaa kokonaan ja osa järjestellään uudelleen. Työn vähentymisen vuoksi noin 90 toimihenkilöä irtisanotaan. Mahdolliset eläkeratkaisut voivat vielä vähentää irtisanomisten määrää.

Yhteensä neuvottelujen piirissä oli noin 300 toimihenkilöä. Alustavan arvion mukaan vähennystarve oli enintään 100 henkilöä.

Tavoitteena muutoksessa on nykyistä selkeämpi ja tehokkaampi kunnossapito-organisaatio. VR Groupin liiketoimintayksiköiden kustannuksiin kohdistuu paineita kiristyvän kilpailun ja yleisen taloustaantuman takia.

Kokkolan kuljetusmuutoksista suunnitellaan sopeuttamistoimia VR-Yhtymässä

VR-Yhtymä käynnistää 23. helmikuuta yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Kokkolan rautatielogistiikan kuljetuksia hoitavaa ratapihahenkilöstöä, veturinkuljettajia ja kunnossapidon henkilöstöä. Neuvottelujen syynä on Kokkolan kautta liikennöitävien kuljetusten tilapäinen vähentyminen ja siitä johtuva töiden sopeuttamistarve.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään suunnitelmia henkilöstön mahdollisista  lomautuksista enintään 90 päiväksi työn tilapäisen vähenemisen vuoksi. Irtisanomisia muutokset eivät aiheuta. Työnantajan suunnitelmana on lomauttaa henkilöstöä tilapäisesti korkeintaan 50 henkilötyövuoden verran loppuvuoden aikana. Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 600 henkilöä.

Kokkolan kautta liikennöitävät rautatiekuljetukset ovat vähentyneet joulukuusta 2014 alkaen.  VR-Yhtymän arvion mukaan kyse on kuitenkin tilapäisestä työn vähenemisestä.

Rakentamisen ennätysalhainen tilauskanta vaikeuttaa VR Trackin työllisyystilannetta

VR Trackin rakentamisen liiketoiminnassa tilauskanta on alkuvuonna alhaisempi kuin aiempina vuosina. Työmäärä on vähentynyt merkittävästi vuodenvaihteen aikana isojen projektien päättyessä, eikä talvikaudella käynnisty uusia projekteja.

Työmäärän vähentymisen vuoksi viikolla 3 käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut koko rakentamisen liiketoiminnassa. Neuvottelussa käsitellään työn vähyydestä mahdollisesti aiheutuvat henkilöstövaikutukset sekä suunnitelmat henkilöstön työllistämiseksi.

Toimenpiteiden taustat

Rakentamisen alhainen tilauskanta sekä liiketoiminnan kausiluontoisuus aiheuttavat vaikean työllistymistilanteen talvikaudelle. Liiketoiminnan henkilöstörakenne ja työajan tasaamiseen käytettävät keinot eivät ole riittäneet mukauttamaan henkilöstöresurssien tarvetta työn kausivaihteluun.

Työmäärän vähentymistä pidetään kuitenkin väliaikaisena. Kevään aikana työkannan uskotaan parantuvan, ja siten työtä voidaan tarjota koko henkilöstölle.

Arvio toimenpiteistä

Neuvottelussa käsitellään suunnitelmat henkilöstön työllistämiseksi sekä työn vähyydestä mahdollisesti aiheutuvat henkilöstövaikutukset. Mahdolliset henkilöstövaikutukset kohdistuvat tämänhetkisen tiedon perusteella arviolta enintään noin 150 työntekijään. Yhtenä vaihtoehtona voi olla lomauttaminen enintään 90 päivän ajaksi.

Huomioitavaa on, että neuvotteluissa käydään läpi kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot lomautusten välttämiseksi. Yhteistyössä haetaan ratkaisuja, joilla henkilöstö voitaisiin työllistää.

Mahdolliset toimenpiteet toteutetaan toukokuun loppuun mennessä.

VR Group suunnittelee Turun varikon sulkemista

VR Group aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Turun varikolla 9. joulukuuta. Alustavien suunnitelmien mukaan varikon toiminta lakkaisi ensi vuoden aikana ja työt siirtyisivät kunnossapidon muihin yksiköihin.

Yt-neuvottelut koskevat Turun varikon koko henkilöstöä eli 72 työntekijää sekä varikon tiloja työpisteenä käyttäviä kunnossapidon työntekijöitä. Yhteensä neuvotteluiden piirissä on 80 henkilöä. Jos alustavat suunnitelmat toteutuvat ja Turun varikko suljetaan, sen koko henkilöstölle tarjotaan uutta työtä joko muista kunnossapidon yksiköistä tai muualta VR-konsernista.

Syyt neuvotteluihin ovat tuotannollisia, taloudellisia ja toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvia. Kunnossapidon suunnitelmana on keskittää työskentelyä suurempiin yksiköihin lähelle pääliikennevirtoja.

– Turun varikolla on tehty hyvää työtä toiminnan kehittämisessä, mutta sen sijainti ei ole optimaalinen verkoston kehittämisen kannalta. Neuvotteluissa keskustellaan siitä, missä työ on järkevintä tehdä, kunnossapitojohtaja Jari Hankala toteaa.

Keskittäminen merkitsisi parantunutta kustannustehokkuutta, kun työt voitaisiin sijoittaa niin, että ne tukisivat junakaluston tehokasta käyttöä. Myös vaihto-osatuotannon keskittämisen arvioidaan lisäävän tehokkuutta. Lisäksi VR Group voisi luopua varikon hallitiloista Turussa, mikä pienentäisi kiinteitä kuluja. Alustavan arvion mukaan vuotuiset säästöt olisivat yhteensä useita miljoonia euroja.

VR Groupin kunnossapitoyksiköllä on varikot Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kouvolassa, Joensuussa ja Oulussa. Lisäksi sillä on konepajat Hyvinkäällä ja Pieksämäellä sekä asiantuntijapalveluita tarjoava teknologiayksikkö. Junakaluston kunnossapidossa työskentelee yhteensä noin 1 300 henkilöä.

VR Group: Yt-neuvottelut pohjoisen turvalaitetöistä alkavat

VR Track käynnistää 6. elokuuta yhteistoimintaneuvottelut sähköisten turvalaitetöiden ulkoistamisesta Pohjois-Suomessa.

Neuvottelut koskevat sähköisiä turvalaitetöitä tekevää henkilöstöä Liikenneviraston kunnossapitoalueilla 9 (Pohjanmaan-rata), 11 (Kainuu) ja 12 (Lappi).

VR Track on solminut 17. heinäkuuta aiesopimuksen turvalaitetöitä tarjoavan yhteistyökumppanin kanssa. Aiesopimuksen tarkoitus on selvittää yhteistyön mahdollisuuksia ja neuvotella varsinaisesta sopimuksesta.

Jos yhteistyösopimus toteutuu, on mahdollista, ettei VR Track voi enää tarjota työtä sähköasentajille, sähköisille turvalaiteasentajille eikä töitä johtaville toimihenkilöille Pohjois-Suomessa. On myös mahdollista, että töiden määrä vähenee.

Alustavan arvion mukaan mahdolliset irtisanomiset kohdistuisivat korkeintaan 15 henkilöön.

Elokuussa alkavissa yt-neuvotteluissa käydään läpi keinot mahdollisten irtisanomisten välttämiseksi. Neuvottelujen aikana selvitetään työntekijöiden mahdollisuudet siirtyä toisiin tehtäviin VR Trackissä ja koko VR-konsernissa. Käsittelyssä ovat myös muutosturvan muut muodot.