Höyryveturin tulo Raumalle peruuntuu

Ensi viikonvaihteeseen suunniteltu höyryveturi Ukko Pekka 1009 vierailu peruuntuu. Junan piti suunnitelman mukaan liikennöidä Raumalta perjantaista 22.7. sunnuntaihin 24.7. välisen ajan. Vierailun peruuntuminen johtuu siitä, että raideliikenteen lupia säätelevä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on kieltänyt liikennöimisen Suomen rautateillä kyseiseltä junalta. Trafi on pyytänyt liikennöintiä harjoittavalta Höyryveturimatkat 1009 Oy:ltä lisäselvityksiä ja kieltänyt junan liikennöinnin ennen selvitysten toimittamista.

Höyryveturimatkat 1009 Oy:n mukaan kyse on siitä, että junaa ajoi viime viikolla yhden päivän ajan virallisen kuljettajan sijaan kuljettajia kouluttanut yhtiön toimitusjohtaja, jolla ei ollut oikeutta höyryveturin kuljettamiseen. Kyseisellä henkilöllä on pitkä kokemus junan kuljettamisesta.

Höyryveturi Ukko-Pekan liikennöinti keskeytettiin viime viikon torstaina Savonlinnan ja Punkaharjun välillä. Poliisi pysäytti junan saatuaan tiedon, että junaa ajaneella kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta.

Ukko-Pekka 1009 liikennöinnistä vastaa Höyryveturimatkat 1009 Oy. Ukko-Pekka on liikennöinyt Raumalla aiemmin kolmena vuotena. Rauman radan liikennöintiin on myyty ennakkolippuja Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2). Ennakkolipun ostaneita pyydetään olemaan yhteydessä Pyyrmaniin, josta ennakkolippujen rahat saa takaisin.

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus: Ju­na oh­jat­tiin yli sa­ta ker­taa vuo­des­sa vää­räl­le rai­teel­le

train-tracks-junction

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus on saa­nut val­miik­si laa­jan ju­na­lii­ken­teen tur­val­li­suu­teen liit­ty­vän tut­kin­nan, jos­sa tar­kas­tel­tiin vir­heel­lis­ten kul­ku­tei­den syn­ty­mi­seen vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä. Vir­heel­li­nen kul­ku­tie tar­koit­taa ti­lan­net­ta, jos­sa ju­na oh­ja­taan vää­räl­le rai­teel­le.

Tut­kin­nas­sa sel­vi­si, et­tä vuon­na 2015 ju­na oh­jat­tiin yli sa­ta ker­taa vää­räl­le kul­ku­tiel­le. Suu­rin osa joh­tui kä­sioh­jauk­ses­sa ta­pah­tu­nees­ta vir­hees­tä. Nii­den taus­tal­la oli run­saas­ti ra­ken­teel­li­sia ja vä­lil­li­siä syi­tä.

Kau­ko-oh­jaus­jär­jes­tel­mäs­sä ei ole huo­mioi­tu riit­tä­väs­ti si­tä, et­tä rau­ta­tie­lii­ken­teen no­peu­den nos­to vaa­ti­si muu­tok­sia ase­tin­lai­te­jär­jes­tel­miin. Muu­ten au­to­ma­tii­kan oh­ja­tes­sa ju­nat jou­tu­vat hi­das­ta­maan tai jo­pa py­säh­ty­mään opas­ti­mel­le en­nen sen muut­tu­mis­ta ajon sal­li­vak­si. Lii­ken­teen hal­lin­nan jär­jes­tel­mis­sä on myös ol­lut lä­hes jat­ku­via muu­tok­sia. Käy­tös­sä on li­säk­si usei­ta eri­lai­sia jär­jes­tel­miä. Uu­sien tai muu­tet­tu­jen lii­ken­tee­noh­jaus­jär­jes­tel­mien käyt­töön ei eh­di­tä an­taa kou­lu­tus­ta. Lii­ken­tee­noh­jaa­jat ko­ke­vat vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­ten­sa riit­tä­mät­tö­mik­si uu­sien jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lus­sa ja van­ho­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Lii­ken­ne­vi­ras­ton tur­val­li­suus­joh­ta­mis­jär­jes­tel­mää ei ole päi­vi­tet­ty vii­teen vuo­teen, vaik­ka toi­min­taym­pä­ris­tö ja or­ga­ni­saa­tiot ovat muut­tu­neet. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­to (Tra­fi) on tois­tu­vas­ti ha­vain­nut puut­tei­ta Lii­ken­ne­vi­ras­ton pal­ve­lun­tuot­ta­jien laa­dun­val­von­nas­sa. Toi­saal­ta vir­heel­lis­ten kul­ku­tei­den ra­por­toin­tiin ei ole sel­keää, yh­te­näis­tä ja kaik­ki rau­ta­tie­toi­mi­jat, ra­ta­ver­kon omis­ta­jan ja tur­val­li­suus­vi­ra­no­mai­sen kat­ta­vaa jär­jes­tel­mää. Lii­ken­neoh­jaa­jat puo­les­taan ei­vät tee poik­kea­ma­ra­port­tia kai­kis­ta vir­heel­li­sis­tä kul­ku­teis­tä.

Tut­kin­nas­sa ha­vait­tiin li­säk­si, et­tei­vät voi­mas­sa ole­vat mää­räyk­set ja oh­jeet ai­na vas­tan­neet käy­tös­sä ole­via. Tut­kin­nan ai­ka­na voi­mas­sa ol­lut Lii­ken­ne­vi­ras­ton rau­ta­tie­lii­ken­tee­noh­jauk­sen kä­si­kir­ja oli luo­ki­tel­tu sa­las­sa pi­det­tä­väk­si, mi­kä ra­joit­ti sen hyö­dyn­tä­mis­tä.

Ai­neis­ton muo­dos­ti 101 ta­paus­ta, jois­ta 13 tut­kit­tiin tar­kem­min. Suo­men rau­ta­teil­lä kul­kee vuo­sit­tain noin 500 000 ju­naa, jo­ten kul­ku­tei­den muo­dos­ta­mi­sia ta­pah­tuu vuo­sit­tain mil­joo­nia.

Li­säk­si ju­nien kul­ku­tei­den muo­dos­ta­mi­ses­ta ja tur­vaa­mi­ses­ta vas­taa­vil­le lii­ken­tee­noh­jaa­jil­le teh­tiin ky­se­ly. He toi­mi­vat ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti seit­se­mäs­sä kes­kuk­ses­sa se­kä muu­ta­mis­sa eril­lis­toi­mi­pis­tees­sä.

Useim­mis­sa kul­ku­tie­vir­hee­seen joh­ta­neis­sa ti­lan­teis­sa oh­jaus oli­si voi­tu hoi­taa au­to­ma­tii­kan avul­la, mut­ta kä­sioh­jauk­sen kat­sot­tiin su­ju­voit­ta­van se­kä lii­ken­net­tä et­tä lii­ken­tee­noh­jaa­jien omaa työ­tä. Osa lii­ken­neoh­jaa­jis­ta ei myös­kään luot­ta­nut jär­jes­tel­miin ja ko­ki toi­si­naan nii­den va­ras­sa toi­mi­mi­sen hi­taak­si ja si­to­vak­si. Kul­ku­tei­den te­ke­mi­nen kä­sin joh­ti lip­sah­duk­siin, unoh­ta­mi­siin ja aja­tus­vir­hei­siin.

Useis­sa ta­pauk­sis­sa sel­vit­tiin vä­häi­sil­lä lii­ken­ne­häi­riöil­lä, kos­ka ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja ha­vait­si vir­heel­li­sen opas­teen tai vaih­teen vää­rän asen­non. Yh­des­sä ta­pauk­ses­sa mat­kus­ta­ja­ju­nan oh­jau­tu­mi­nen lai­tu­rit­to­mal­le rai­teel­le ai­heut­ti ai­toa vaa­raa.

Vir­heel­lis­ten kul­ku­tei­den mää­rän vä­hen­tä­mi­sek­si On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus suo­sit­taa, et­tä Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­to var­mis­taa vii­den eri toi­mi­joil­le koh­den­net­ta­van suo­si­tuk­sen to­teu­tu­mi­sen.

Lii­ken­ne­vi­ras­ton ha­lu­taan yh­des­sä Fin­rail Oy:n kans­sa huo­leh­ti­van sii­tä, et­tä au­to­ma­tiik­ka­toi­min­to­jen käyt­tö on läh­tö­koh­ta­na kul­ku­tei­den muo­dos­ta­mi­ses­sa. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton tu­lee luo­da poik­kea­mien ra­por­toin­tiin ja luo­kit­te­luun yh­te­näi­nen jär­jes­tel­mä, jo­ka kat­taa kaik­ki toi­mi­jat.

Li­säk­si Lii­ken­ne­vi­ras­ton tu­lee huo­leh­tia, et­tä suo­raan lii­ken­tee­noh­jaa­jan työs­ken­te­lyyn vai­kut­ta­vat oh­jeet pi­de­tään ajan­ta­sai­si­na ei­kä nii­tä ote­ta käyt­töön il­man riit­tä­vää ai­kaa pe­reh­dyt­tä­mi­seen. Myös­kään uu­sia jär­jes­tel­miä ja jär­jes­tel­mä­muu­tok­sia ei pi­dä ot­taa käyt­töön kes­ke­ne­räi­si­nä tai il­man riit­tä­vää pe­reh­dy­ty­sai­kaa. Lii­ken­tee­noh­jaus­jär­jes­tel­mien han­kin­nois­sa tu­lee var­mis­taa, et­tä jär­jes­tel­mis­sä il­me­ne­vät ke­hit­tä­mis­tar­peet voi­daan to­teut­taa su­ju­vas­ti jär­jes­tel­män elin­kaa­ren ai­ka­na.

Var­si­nais­ten suo­si­tus­ten ohel­la On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus ha­luaa tuo­da esiin tur­val­li­suu­teen liit­ty­vää ha­vain­toa. Ne kos­ke­vat puut­teel­lis­ta vaih­teen tar­kas­tuk­sen oh­jeis­tus­ta ja hä­tä­py­säy­tys­tä kos­ke­vaa opas­tet­ta.