Destia rakentaa rataosuuden Pohjois-Suomen turvapuistoon

Pohjois-Suomen turvapuisto Oulussa on perustettu parantamaan työturvallisuutta rakennustyömailla. Puisto mahdollistaa haastavien tilanteiden harjoittelun käytännönläheisesti erilaisilla rasteilla, joita nyt täydennetään kattamaan rautateillä työskentely.

– Turvapuisto on hyvin konkreettinen opetusympäristö, siellä opetellaan käytännössä, mitä työturvallisuus on ja miten se tulee huomioida erilaisia työvaiheita tehtäessä. Rautateillä työskennellessä erilaisia työturvallisuuteen vaikuttavia asioita on useita, joten mikä sen parempi tapa oppia kaikkia työhön vaikuttavia säädöksiä ja toimintaohjeita kuin tällaisessa todenmukaisessa koulutusympäristössä, kommentoi Destian työpäällikkö Mika Tuokila .

Oulun lisäksi turvapuisto löytyy myös Espoosta, mutta ratatyöskentelyn rasteja löytyy ainoastaan Oulun turvapuistosta.

– Radan osio turvapuistossa pitää sisällään pätkän junaliikenteeltä poistettua rautatietä ja siellä voidaan harjoitella niin jännitekatkoharjoittelua, turvalaitekäsittelyä kuin sähköradalla toimimista. Myös meidän oma radan väki tulee käymään koulutuksissa täällä, tapaturmataajuuden pitämiseen alhaisella tasolla tarvitaan kaikkien työntekijöiden jatkuvaa panosta, lisää työmaainsinööri Marko Raappana Destialta.

Liikenneviraston tilaaman laajennuksen on määrä valmistua elokuun aikana.

Destia suunnittelee uuden junaterminaalin Kouvolaan

Destia on valittu suunnittelijaksi Kouvolan Rail Road Terminal (RRT) -hankkeeseen, jonka myötä suunnitellaan yhdistettyjen kuljetusten terminaali (“kuivan maan satama”) pitkille junille ja 150 hehtaaria uutta logistiikka-aluetta infraratkaisuineen.

Kohde on Euroopan laajuisen ydinverkon (EU TEN-T) ainoa solmupiste Suomessa. Hankealue sijoittuu Kouvola – Lappeenranta radan sekä valtateiden 6 ja 15 rajaamalle, osittain jo rakennetulle logistiikka-alueelle, jota laajentamalla lisätään alueen kapasiteettia sekä parannetaan alueen toiminnallisuutta.

Destian tehtävänä on laatia alueelle yleissuunnitelmatasoinen selvitys ja kaavarunko seuraavien suunnitteluvaiheiden lähtötiedoksi.

– Työssä tarkennetaan alueen teknisiä reunaehtoja ja varmistetaan niiden toteuttamiskelpoisuus, määritellään alueen toiminnallinen kokonaisuus ja sen vaiheittain toteuttaminen kustannusvaikutuksineen sekä tarkennetaan alueen maankäyttöä laatimalla alueelle toteuttamiskelpoinen kaavarunko, erittelee johtava asiantuntija Heimo Rintamäki Destiasta.

Suunnittelutyö on aloitettu helmikuussa 2016 ja se valmistuu alkuvuodesta 2017.

Työhön osallistuu useita kymmeniä asiantuntijoita Destiasta ja sen yhteistyökumppaneilta. Suunnittelutyön tueksi kootaan alueen nykyisistä ja mahdollisista uusista toimijoista sekä vaikutuspiirin kuuluvista verkkopaneeli, jonka kautta pääsee tuottamaan tietoa ratkaisujen vaikuttavuudesta ja reunaehdoista. Paneeliin ilmoittaudutaan linkistähttps://www.webropolsurveys.com/S/B604BF30D7F235FB.par

DESTIA RAIL OY:N TOIMITUSJOHTAJAKSI MIKKO MÄKELÄ

Destia Rail Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2016 alkaen Mikko Mäkelä . Mäkelä raportoi Itä-Suomen tulosyksikön johtajalle Pasi Kailasalolle .

Jorma Paananen jättää tehtävänsä, ja on Destian palveluksessa vuoden 2015 loppuun saakka.

”Olemme kiitollisia Jormalle hänen panoksestaan yhtiön kehittämisessä, hänellä on ollut keskeinen rooli vahvistaessamme asemiamme ratarakentamisessa ja -kunnossapidossa. Toivotamme Jormalle kaikkea hyvää ja menestystä jatkossa. Rataliiketoiminnan kasvutavoitteisiin vastaamista jatkamme vuoden alusta alkaen Mikon johdolla,” kertoo Pasi Kailasalo.

Destia laajentaa rataverkon kunnossapitoa uudella urakkavoitolla

Liikennevirasto ja Destia Rail Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jossa Pohjois-Suomen rataverkon kunnossapitoalue 12:n hoito on myönnetty Destialle. Sopimus allekirjoitettiin 3.2.2015.

Pohjois-Suomen rataverkon kunnossapitourakka kattaa 610 raidekilometriä, minkä lisäksi urakkaan sisältyy 30 raidekilometriä ratapihoilla ja 260 kappaletta vaihteita. Rataverkon keskeisimmät osuudet ovat Oulu–Kemi–Tornio–Kolari ja Kemi–Rovaniemi–Kemijärvi. Suurimmat ratapihat sijaitsevat alueilla Tornio, Kemi, Rovaniemi ja Kemijärvi.

Urakka alkaa 1.5.2015 ja päättyy 30.4.2020. Hankkeen valmistautumisjakso alkaa välittömästi. Hankkeen kokonaiskustannusarvo on noin 30 miljoonaa euroa.

– Kunnossapitourakka 12 vahvistaa edelleen strategian mukaista markkina-asemaamme radan kunnossapidossa. Uuden urakkasopimuksen myötä Destialle kuuluu puolet Suomen kahdestatoista rataverkon kunnossapitoalueesta, kertoo Destia Rail Oy:n toimitusjohtaja Jorma Paananen .

Destia vastaa myös rataverkon kunnossapitoalueista 4 (Rauma-Pieksämäki), 5 (Haapamäen tähti), 8 (Ylä-Savo), 10 (Keski-Suomi) ja 1.5.2015 alkava 11 (Kainuu).

Destia myi Rataopiston Proxionille

Destia Rail Oy on myynyt 8.12.2014 tehdyllä liiketoimintakaupalla Rataopiston liiketoiminnan Proxion Plan Oy:lle. Liiketoiminta siirtyy Proxionille 1.1.2015.

Liiketoimintakaupan yhteydessä solmittiin osapuolten välillä palvelusopimus Proxionin tuottamista koulutuspalveluista Destialle.

Rataopiston kolme työntekijää siirtyvät liiketoimintakaupassa vanhoina työntekijöinä Proxionin palvelukseen.

– Koulutuspalveluiden markkina on avautunut viimeisen kahden vuoden aikana myös rataliiketoiminnan osalta. Koulutuspalvelut eivät ole Destian ydinliiketoimintaa, joten olemme tyytyväisiä löytäessämme Rataopistolle uuden alaan keskittyneen omistajan. Proxion raideliikenteen asiantuntijapalvelujen tarjoajana voi kehittää ydintoimintanaan Rataopistoa edelleen eteenpäin Destiaa paremmin, kertoo Destian johtaja Minna Heinonen .

– Proxionille koulutusliiketoiminta on osa ydinliiketoimintaa ja haluamme olla aktiivisesti kehittämässä koko rautatiealaa eteenpäin. Nyt tehty liiketoimintakauppa on vahva lisä nykyiseen koulutusliiketoimintaamme, ja uuden avainasiakkaamme koulutusten haltuunotto on meille merkittävä asia, toteaa Proxionin koulutusliiketoiminnasta vastaava johtaja Vesa Jormakka .