VR-konsernin vuoden 2018 tulos erinomainen – rautatieliikenteen volyymit kasvoivat

Kuva: Leif Rosnell

Tammi-joulukuu 2018 lyhyesti:

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia 1 276,6 (1 251,5) miljoonaan euroon.
  • Liikevaihto kasvoi VR Transpointissa ja pysyi edellisvuoden tasolla Matkustajaliikenteessä ja VR Trackissä.
  • Liikevoitto oli 151,7 (110,3) miljoonaa euroa eli 11,9 (8,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liikevoittoon sisältyy yhteensä 63,8 (16,4) miljoonaa euroa omaisuuden myyntivoittoja ja yhteensä -15,8 (-5,1) miljoonaa euroa muita kertaluonteisia eriä.
  • Kaukoliikenteen junissa matkustus kasvoi 4,4 prosenttia ja junissa tehtiin 13,6 (13,0) miljoonaa matkaa.
  • VR Transpointin rautatiekuljetusten volyymi kasvoi 2,7 prosenttia 39,4 (38,4) miljoonaan tonniin.
  • VR Trackin myynnistä norjalaiselle NRC Groupille ilmoitettiin lokakuussa 2018. Kauppa toteutui 7.1.2019.
  • VR-Yhtymä Oy sai toukokuussa 2018 Standard & Poor’silta luottoluokituksen A+, näkymät vakaat.
VR- konserni, keskeiset tunnusluvut 1-12/2018 1-12/2017 Muutos-%
Liikevaihto (milj. euroa) 1 276,6 1 251,5 2,0
Liikevoitto (milj. euroa) 151,7 110,3 37,5
Liikevoitto-% 11,9 8,8  
Matkustajaliikenteen matkat (milj.) 123,7 126,9 -2,5
* Kaukoliikenne 13,6 13,0 4,4
* Lähiliikenne 73,9 72,7 1,7
* Pohjolan Liikenne 36,2 41,2 -12,2
Junaliikenteen henkilökilometrit (milj.) 4 535 4 271 6,2
VR Transpointin tonnit (milj.) 44,4 43,7 1,7
* Rautatiekuljetukset 39,4 38,4 2,7
* Maantiekuljetukset 5,0 5,3 -5,3
Taseen loppusumma (milj. euroa) 1 843,8 1 817,8 1,4
Oma pääoma yhteensä 1 233,4 1 200,8 2,7
Korolliset nettovelat 21,3 71,5 -70,1
Omavaraisuusaste, % 68,1 67,4  
Nettovelkaantumisaste, % 1,7 6,0  
Henkilöstö, keskimäärin 7 573 7 540 0,4

Toimitusjohtaja Rolf Jansson:

”Hyvä markkinatilanne sekä panostukset asiakaskokemukseen edesauttoivat liikevaihdon kasvua vuonna 2018. Asiakastyytyväisyyttä mittaava suositteluindeksi (NPS) oli kaikissa liiketoiminnoissamme hyvällä tasolla eli asiakkaamme ovat valmiita suosittelemaan palveluitamme. Tämä kannustaa meitä jatkamaan palvelutasomme parantamista. Myös henkilöstön sitoutuneisuutta mittaavan #Fiilis 2018 -tutkimuksen kokonaistulos nousi. Ilahduttavaa on, että henkilöstömme suhtautuu entistä myönteisemmin VR-konsernin tulevaisuuteen.

Vuoden 2018 liikevaihto oli 1276,6 (1251,5) miljoonaa euroa, missä oli 2 prosenttia kasvua vuoteen 2017 verrattuna. Rautatieliikenteen volyymit olivat hyvässä kasvussa sekä matkustajaliikenteessä että tavaraliikenteessä. Kehitys oli myönteisintä matkustajaliikenteessä kaukoliikenteessä, jossa pääreiteillä päästiin 6,4 prosentin kasvuun. Vastaavasti VR Transpointin kuljetetut tonnit olivat hyvässä 7,6 prosentin kasvussa kotimaan tavaraliikenteessä.

Määrätietoisten omien toimenpiteiden sekä merkittävien myyntivoittojen tukemana VR-konsernin vuoden 2018 liikevoitto nousi 152 (110,3) miljoonaan euroon. Myös operatiivinen liikevoittomme ilman myyntivoittoja ja muita kertaluonteisia eriä kasvoi 5 prosenttia 104 (99) miljoonaan euroon ja oli 8,1 (7,9) prosenttia liikevaihdosta. Jatkamme määrätietoisesti toimenpiteitä sekä kannattavuuden että kilpailukyvyn parantamiseksi.

Vuoden 2018 tilinpäätökseen on kirjattu yhteensä noin 64 (16) miljoonaa euroa omaisuuden myyntivoittoja, jotka liittyvät pääosin vuoden aikana tehtyihin kiinteistöjärjestelyihin. Näistä merkittävin oli Helsingin päärautatieasemalla sijainneen pääkonttorimme myynti. Liikevoittoon sisältyy yhteensä noin -16 (-5) miljoonaa euroa pääosin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Kertaerät sisältävät myös Kinnin seisakkeella Mäntyharjulla keväällä 2018 tapahtuneen valitettavan ympäristöonnettomuuden kustannusvaikutukset. Onnettomuudessa rikkoutuneesta säiliövaunusta valui maahan 35 tonnia metyylitertbutyylieetteriä (MTBE). VR-konserni on jo toteuttanut ja toteuttaa vahinkoalueella mittavia torjunta- ja ennallistamistoimia tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Teimme vuoden aikana merkittäviä rakennejärjestelyitä, jotka suuntaavat VRkonsernin fokusta liikenneoperointiin. Lokakuussa kerroimme, että norjalainen NRC Group ja VR Track yhdistävät toimintonsa muodostaen johtavan pohjoismaisen raideinfratoimijan. Yritysjärjestely toteutui 7.1.2019. Sen velaton kauppahinta oli 225 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta osa maksettiin käteisenä ja osa NRC Groupin osakkeilla, minkä myötä VR-konsernista tuli NRC Groupin suurin omistaja. Kaupasta saatava myyntivoitto kirjataan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Loppuvuoden aikana toteutimme myös järjestelyt kaluston kunnossapitotoiminnon yhtiöittämiseksi, ja VR Kunnossapito Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.

Helsingin seudun lähiliikenne (HSL) käynnisti helmikuussa 2018 pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailutuksen, johon VR-konserni ilmoittautui mukaan.

Tarjouskilpailun voittaja ilmoitetaan keväällä 2020 ja kilpailutettu HSL-lähijunaliikenne alkaa 2021. VR-konserni osallistuu myös kilpailuun Tampereen raitiotien operoinnista. Tarjouskilpailu ratkeaa alustavan aikataulun mukaan huhtikuussa 2019, ja kaupallinen liikenne on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

Turvallisuus on yksi VR-konsernin arvoista. Teemme systemaattista ja pitkäjänteistä työtä rautatieturvallisuuden ja työturvallisuuden kehittämiseksi sekä tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Tapaturmataajuuden kehitys onkin ollut yhtäjaksoisesti myönteistä vuodesta 2010 alkaen. Vuonna 2018 konsernin rautatieturvallisuuden johtamisjärjestelmä ja toimintaprosessit muokattiin vastaamaan muuttuvan lainsäädännön vaatimuksia. Kinnin onnetttomuuden jälkeen käynnistimme useita projekteja rautatieturvallisuuden kehittämiseksi, muun muassa kaluston paikallaan pysymiseen sekä vaarallista aineita kuljettavan kaluston käsittelyyn liittyen.

VR-Yhtymä Oy arvioitti HSL-kilpailutusta varten luottoluokitustasonsa ja toukokuussa 2018 kansainvälinen luottoluokittaja Standard & Poor’s (S&P) ilmoitti myöntäneensä VR-Yhtymä Oy:lle luottoluokituksen A+, näkymät vakaat.

Odotamme yleisen talouskehityksen hidastuvan hieman kuluvan vuoden aikana, mutta raideliikennettä tukee moni muu trendi kuten kaupungistuminen, ilmastotietoisuuden lisääntyminen ja digitalisaatio. Väyläviraston ylläpitämän rataverkon kapasiteetti ja heikko kunto vaikuttavat negatiivisesti palvelujemme toimitusvarmuuteen ja täsmällisyyteen. Tässä ympäristössä tavoittelemme kannattavaa kasvua panostamalla asiakkaiden palvelemiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen.

Merkittävät tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

VR-konserni tiedotti 11.10.2018 myyvänsä VR Track Oy:n norjalaiselle NRC Groupille. Yrityskauppa toteutui 7.1.2019.

VR-Yhtymä Oy:n kaluston kunnossapitotoiminto yhtiöitettiin erilliseen kunnossapitoyhtiöön VR-konsernin sisällä. VR Kunnossapito Oy aloitti toimintansa 1.1.2019.

Valtionhallinnon tavoitteena on keskittää kaupunkikeskustojen kehittäminen yhdelle kiinteistöomistajalle. Tähän liittyen VR-konsernin kiinteistöjä siirrettiin 20 paikkakunnalla Senaatti-kiinteistöille 31.1.2019 toteutetulla kiinteistökaupalla.

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen julkaiseminen

VR-konsernin toimintakertomus, joka sisältää selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, ja tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan viimeistään 15.3.2019 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vrgroup.fi.

Bookmark the permalink.