Itäinen rantarata vie Suomen kilpailukyvyn raiteilleen

Uudesta selvityksestä käy ilmi, että Itäinen rantarata tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä koko Suomen vientiä ja kilpailukykyä.

WSP Finlandin selvitys Suomen rataverkoista ja Itäisestä rantaradasta korostaa rataverkon vahvistamisen roolia raideliikenteen lisäämisessä. Selvityksen mukaan Itäisen rantaradan lisäarvo muodostuu toimintavarmuuden ja kapasiteetin lisäyksellä. Lisäarvoa linjauksesta tulee myös Suomen suurimpien satamien kytkemisestä rataverkkoon, merellisen asumisen lisäämisestä pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä ja työllisyyden ja investointien edistämisestä.

Selvityksen mukaan Suomen hiilineutraaliustavoitteita liikenteen suhteen ei myöskään tavoiteta, ellei raideliikenne lisäänny merkittävästi. Sen takia ratainvestointien pitäisi keskittyä linjauksiin, jotka lisäävän sekä henkilö-, että tavaraliikennettä raiteilla.

”Rautateiden toimivuuden näkökulmasta on tärkeää, että on käytettävissä vaihtoehtoisia reittejä ilman kohtuuttoman pitkiä kiertomatkoja. Kouvolan ja itärajan välinen rataosuus muodostaa erittäin riskialttiin pullonkaulan rautatieliikenteel­le ollen Suomen kuormitetuin tavaraliikenteen rataosuus. Itäinen rantarata tukee jo olemassa olevaa rataverkostoa, vahvistaa sen toimintavarmuutta ja lisää kapasiteettia jolloin idän suuntaan pystytään lisäämään niin henkilö- kuin tavaraliikennettä,” professori Jorma Mäntynen WSP:ltä toteaa.

Selvityksestä käy myös ilmi, että HaminaKot­kan sataman kautta kulkee 25 % Suomen rautateiden tavaratonneista. Sataman laaja palve­lutarjonta ja suuri laivafrekvenssi vetävät lisää pitkämatkaisia tavaravirtoja eri puolilta Suomea lisä­ten nykyisen Kouvola-Kotka –radan kuormitusta. Itäinen rantarata Luumäeltä rannikon kautta Helsinkiin tarjoaa välttämätöntä lisäkapasiteettia Karjalan radan ja Venäjän suunnan liikenteen kasvulle.

Allegrolle uusia reittejä – tulevaisuudessa Tampereelta Pietariin?

Uusi itäinen reitti rannikon kautta avaa myös Venäjän Allegro-liikenteelle uuden mahdollisuuden liikennöidä Kotkan kautta suoraan pääkaupunkiseudulle. Samalla kapasiteettia vapautuisi läntisen Suomen elinkeinoelämän suuresti toivomalle reitille, Tampe­reelta Pietariin kulkevalle Allegro-junalle.
Länsi-Suomen Allegro käyttäisi perinteistä reittiä itära­jalta Kouvolaan ja Lahteen saakka ja jatkaisi siitä Riihimäen kautta Tampereelle. Näin saataisiin Allegro-liikenteen piiriin uusia kaupunkeja ja maakuntia.

Selvitys tuo ilmi myös, että rataverkon laajennus mahdollistaa useamman reittivaihdon myös Helsingistä Pietariin, niin rannikon kuin Kouvolan kautta.

”Itäinen rantarata tuo kaikista esitetyistä itäisistä ratalinjauksia ainoana lisäarvoa koko Suomen rataverkolle, niin tavara- kuin henkilöliikenteen osalta. Saisimme sen myötä lisää tavaraa raiteille ja kytkettyä uuden alueen rataverkkoon, joka hyödyttää henkilöliikennettäkin aina Joensuuhun ja Kuopioon asti,” Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm huomauttaa.

Rata tuo kasvua muuttotappiokuntiin

Pääkaupunkiseudun suuret työmarkkinat lännen suunnassa ja Lappeenrannan korkean teknologian osaamiskeskittymä idän suunnassa ovat omiaan vauhdittamaan työvoiman liikkuvuutta itäisellä rantaradalla molempiin suuntiin. Venäjän läheisyys muodostaa alueelle erittäin tärkeän kasvupoten­tiaalin, jonka realisoitumista itäinen rantarata tukee.

”Selvitystä tehdessä kävi selkeästi ilmi, että kaikissa Itä-Suomen kunnissa on tarvetta monipuoliselle työvoimalle, jota ei välttämättä tällä hetkellä kunnista löydy. Saavutettavuuden merkittävä parantuminen avaa uuden­laiset mahdollisuudet työvoiman liikkuvuudelle, nykyisten yritysten kasvulle ja uusien yritysten sijoittumiselle alueelle,” Jorma Mäntynen huomauttaa.

Itäinen_rantarata_raportti_2020

Bookmark the permalink.