Raideliikenteen turvallisuusohjelman 2021 kärkenä turvallisuusjohtaminen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jatkaa työtä raideliikennejärjestelmän turvallisuuden ja toimintavarmuuden kehittämiseksi. Toimiva raideliikenne palvelee myös kestävän liikkumisen edistämistä. Raideliikenteen turvallisuusohjelmassa 2021 painotetaan erityisesti turvallisuusjohtamisen merkitystä sekä riskienhallinnan ja turvallisuuskulttuurin kehittämistä. Toimintavarmuuden osalta jatkuu toimintakulttuurin ja raideliikenteen kyberturvallisuuden edistämistyö. 

”Vuosi 2020 oli monin tavoin haastava ja korosti tarvetta jatkaa suunnitelmallista työtä raideliikenteen toimintavarmuuden kehittämiseksi ja raideliikenteen kyberturvallisuuden edistämiseksi yhteistyössä raideliikenteen toimijoiden kanssa. Olen tyytyväinen siihen, että viime vuonna käynnistimme useita kehityshankkeita esimerkiksi raideliikenteen toimintavarmuuden kehittämiseksi. Uskon, että tiivistynyt yhteistyö lisää mahdollisuuksiamme edistää raideliikennesektorin toimintaa”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Vuoden 2021 turvallisuusohjelma korostaa turvallisuusjohtamista ja toimintavarmuuden kehittämistä

Traficom edistää ja valvoo raideliikenteen turvallisuuden toteutumista ja hyödyntää raideliikenteen turvallisuusohjelmaa toiminnanohjauksensa välineenä.

Tänä vuonna turvallisuusohjelma keskittyy kehittämään turvallisuusjohtamisen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on raideliikenneturvallisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen parantamalla eri osa-alueita. Huomiota kiinnitetään riskienhallinnan toimivuuteen ja turvallisuuskulttuurin käytäntöön viemiseen sekä valvontatoimenpiteiden tehostamiseen ja valvontatulosten hyödyntämiseen. Tärkeänä teemana ohjelmassa on myös raideliikenteen roolien, vastuiden ja toimivaltojen selkeyttäminen etenkin monitoimijaympäristössä haastaviksi koetuissa käytännön tilanteissa.

Toisena keskeisenä osa-alueena on toimintavarmuuden kehittäminen. Tämä sisältää toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden kehittämiseen liittyvien tavoitteiden lisäksi tavoitteita, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljettamiseen sekä onnettomuus- ja vaaratilannetiedon hyödyntämiseen. Tavoitteena on esimerkiksi varmistaa raideliikenteen toimijoille riittävät yleiset ohjeistukset ja toimintatavat, joita voidaan hyödyntää toimijakohtaisten turvallisuusjohtamisjärjestelmien laatimiseen ja soveltamiseen.

Kattavan yhteistyön tähtäimenä yhteiset ratkaisut arkipäivän haasteisiin

”Jatkamme tiivistä viestintää ja yhteistyötä raideliikenteen toimijoiden kanssa ja etsimme yhdessä ratkaisuja myös arjen haasteisiin. Työtä on jo tehty esimerkiksi raideliikenteen kyberturvallisuuden kehittämiseksi, mutta työtä ja opittavaa riittää vielä useiksi vuosiksi. Kehitämme aktiivisesti myös omaa toimintaamme, esimerkkeinä valvontatoimintojemme virtaviivaistaminen ja valvontatulosten nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen ”, kertoo Saarimäki.

Bookmark the permalink.