:TAMPERE: Raitiotien vaikutuksia arvioidaan päätöksentekoa varten

Tampereen raitiotiehankkeen suunnittelu etenee valtuuston päätöksen mukaisesti siten, että rakentamisesta voidaan päättää lokakuussa 2016. Päätöksentekoa varten tehdään arviointi raitioitien vaikutuksista. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 23.11.2015 vaikutusarviointien vertailuasetelman ja vertailukehikon eli tutkimuskysymykset.

Arvioinnilla saadaan täydentävää tietoa meneillään olevan teknisen suunnittelun ja taloudellisten laskentojen rinnalle. Vaikutusten arvioinneissa tuotetaan tietoa raitotien hyödyistä, haitoista ja haittojen lieventämiskeinoista. Tätä tietoa tarvitsevat valtuusto ja valtio päätöksenteon tueksi sekä kaupunkilaiset ja naapurikuntalaiset. Lisäksi vaikutusarvioinnit tukevat tarkoituksenmukaisten suunnitteluratkaisujen valintaa.

Raitiotien vaikutusten arvioinnit tuotetaan kaupunginhallituksen hyväksymin periaattein ja vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa. Keskeistä on tunnistaa merkittävimmät vaikutukset ja niiden kohdentuminen. Vaikutusten arvioinnissa peilataan raitiotiehanketta kaupungin ja valtion strategioissa, ohjelmissa, sopimuksissa ja suunnitelmissa asetettuihin tavoitteisiin.

Vaikutusten arviointia tehdään yhteistyössä mm. kaupungin eri yksiköiden, Tampereen yliopiston ja yrittäjien kanssa. Arviointiin voi osallistua tulevissa raitiotien sidosryhmä- ja yleisötilaisuuksissa. Arvioinnissa hyödynnetään myös aikaisemmin esim. internetkyselyillä koottua tietoa.

Tarkoituksena on, että raitiotien hyödyt ja haitat esitetään valtuustolle lokakuun 2016 päätöksentekotilanteessa arviointiteemoittain kahtena eri ajanhetkenä: vuosina 2025 ja 2040. Lisäksi arvioidaan rakentamisvaiheen vaikutukset.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat raitiotie rakennetaan tai raitiotietä ei rakenneta

Raitiotievaihtoehdossa vuoteen 2025 mennessä on toteutettu yleissuunnitelman 2014 mukainen raitiotiejärjestelmä ja vuoteen 2040 mennessä valtuuston helmikuussa 2015 hyväksymän rakennesuunnitelman mukaiset raitiotiejärjestelmän laajennukset. Vertailuvaihtoehdossa 0+ ei ole toteutettu raitiotiejärjestelmää.

Liikenneviraston ohjeiden mukainen hyötykustannuslaskelma tehdään raitiotien yleissuunnitelman mukaisesta kokonaisuudesta.

Vaikutusten arvioinnin perusolettamuksena on, että Tampereen kaupunki, kaupunkiseutu ja Pirkanmaan maakunta kasvavat tämänhetkisten väestösuunnitteiden mukaisesti. Raitiotien rakentamisella ei arvioida arvioinnissa olevan vaikutusta koko kaupunkiseudun väestökasvun suuruuteen. Raitiotievaihtoehdossa ja vertailuvaihtoehdossa asuntotuotannon sijoittumisessa on Tampereen kaupungin alueella eroa. Vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on, että bussiliikenteen sähköistyminen, rautateiden lähiliikenteen kehittyminen ja liikenteen digitalisoituminen ja automatisoituminen tulevat toteutumaan lähivuosikymmeninä raitiotien toteuttamisesta riippumatta.

Vaikutusten arvioinnin tutkimuskysymykset jaetaan seitsemän pääteeman alle:

1. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

2. Kaupunkikuva, kulttuuriympäristö ja maisema

3. Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset

4. Alue- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset

5. Liikenteelliset vaikutukset

6. Elinvoima, vetovoima ja imago

7. Taloudelliset vaikutukset, sisältäen hyötykustannuslaskelman

Raitiotiehankkeen kehitysvaihe on valtuuston päätöksen mukaisesti meneillään. Ratainfrastruktuurin suunnittelua tekee kesäkuussa valittu raitotieallianssi. Kehitysvaiheessa on tavoitteena määritellä raitiotiejärjestelmästä toteutuskelpoinen ratkaisu, jonka kustannukset eivät ylitä maanrakennuskustannusindeksiin sidottua 250 miljoonaa euron hintaa ilman kalustohankintaa ja jonka kustannuksiin valtio osallistuu 30 prosentin osuudella.

Raitiovaunuhankinnan tarjouskilpailussa on mukana nyt kolme vaunutoimittajaehdokasta. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus tekee päätöksen Tampereen raitiovaunujen toimittajasta helmikuussa 2016.

Raitiotietä suunnitellaan ja rakennetaan vaiheittain yhteysväleille Hervanta–keskusta, keskusta–TaYS ja keskusta–Lentävänniemi. Tämänhetkisen arvion mukaan rakentaminen voi alkaa vuonna 2017 ja ensimmäisen vaiheen liikennöinti 2020–2021.

 

Bookmark the permalink.