On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus: Ju­na oh­jat­tiin yli sa­ta ker­taa vuo­des­sa vää­räl­le rai­teel­le

train-tracks-junction

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus on saa­nut val­miik­si laa­jan ju­na­lii­ken­teen tur­val­li­suu­teen liit­ty­vän tut­kin­nan, jos­sa tar­kas­tel­tiin vir­heel­lis­ten kul­ku­tei­den syn­ty­mi­seen vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä. Vir­heel­li­nen kul­ku­tie tar­koit­taa ti­lan­net­ta, jos­sa ju­na oh­ja­taan vää­räl­le rai­teel­le.

Tut­kin­nas­sa sel­vi­si, et­tä vuon­na 2015 ju­na oh­jat­tiin yli sa­ta ker­taa vää­räl­le kul­ku­tiel­le. Suu­rin osa joh­tui kä­sioh­jauk­ses­sa ta­pah­tu­nees­ta vir­hees­tä. Nii­den taus­tal­la oli run­saas­ti ra­ken­teel­li­sia ja vä­lil­li­siä syi­tä.

Kau­ko-oh­jaus­jär­jes­tel­mäs­sä ei ole huo­mioi­tu riit­tä­väs­ti si­tä, et­tä rau­ta­tie­lii­ken­teen no­peu­den nos­to vaa­ti­si muu­tok­sia ase­tin­lai­te­jär­jes­tel­miin. Muu­ten au­to­ma­tii­kan oh­ja­tes­sa ju­nat jou­tu­vat hi­das­ta­maan tai jo­pa py­säh­ty­mään opas­ti­mel­le en­nen sen muut­tu­mis­ta ajon sal­li­vak­si. Lii­ken­teen hal­lin­nan jär­jes­tel­mis­sä on myös ol­lut lä­hes jat­ku­via muu­tok­sia. Käy­tös­sä on li­säk­si usei­ta eri­lai­sia jär­jes­tel­miä. Uu­sien tai muu­tet­tu­jen lii­ken­tee­noh­jaus­jär­jes­tel­mien käyt­töön ei eh­di­tä an­taa kou­lu­tus­ta. Lii­ken­tee­noh­jaa­jat ko­ke­vat vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­ten­sa riit­tä­mät­tö­mik­si uu­sien jär­jes­tel­mien suun­nit­te­lus­sa ja van­ho­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Lii­ken­ne­vi­ras­ton tur­val­li­suus­joh­ta­mis­jär­jes­tel­mää ei ole päi­vi­tet­ty vii­teen vuo­teen, vaik­ka toi­min­taym­pä­ris­tö ja or­ga­ni­saa­tiot ovat muut­tu­neet. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­to (Tra­fi) on tois­tu­vas­ti ha­vain­nut puut­tei­ta Lii­ken­ne­vi­ras­ton pal­ve­lun­tuot­ta­jien laa­dun­val­von­nas­sa. Toi­saal­ta vir­heel­lis­ten kul­ku­tei­den ra­por­toin­tiin ei ole sel­keää, yh­te­näis­tä ja kaik­ki rau­ta­tie­toi­mi­jat, ra­ta­ver­kon omis­ta­jan ja tur­val­li­suus­vi­ra­no­mai­sen kat­ta­vaa jär­jes­tel­mää. Lii­ken­neoh­jaa­jat puo­les­taan ei­vät tee poik­kea­ma­ra­port­tia kai­kis­ta vir­heel­li­sis­tä kul­ku­teis­tä.

Tut­kin­nas­sa ha­vait­tiin li­säk­si, et­tei­vät voi­mas­sa ole­vat mää­räyk­set ja oh­jeet ai­na vas­tan­neet käy­tös­sä ole­via. Tut­kin­nan ai­ka­na voi­mas­sa ol­lut Lii­ken­ne­vi­ras­ton rau­ta­tie­lii­ken­tee­noh­jauk­sen kä­si­kir­ja oli luo­ki­tel­tu sa­las­sa pi­det­tä­väk­si, mi­kä ra­joit­ti sen hyö­dyn­tä­mis­tä.

Ai­neis­ton muo­dos­ti 101 ta­paus­ta, jois­ta 13 tut­kit­tiin tar­kem­min. Suo­men rau­ta­teil­lä kul­kee vuo­sit­tain noin 500 000 ju­naa, jo­ten kul­ku­tei­den muo­dos­ta­mi­sia ta­pah­tuu vuo­sit­tain mil­joo­nia.

Li­säk­si ju­nien kul­ku­tei­den muo­dos­ta­mi­ses­ta ja tur­vaa­mi­ses­ta vas­taa­vil­le lii­ken­tee­noh­jaa­jil­le teh­tiin ky­se­ly. He toi­mi­vat ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti seit­se­mäs­sä kes­kuk­ses­sa se­kä muu­ta­mis­sa eril­lis­toi­mi­pis­tees­sä.

Useim­mis­sa kul­ku­tie­vir­hee­seen joh­ta­neis­sa ti­lan­teis­sa oh­jaus oli­si voi­tu hoi­taa au­to­ma­tii­kan avul­la, mut­ta kä­sioh­jauk­sen kat­sot­tiin su­ju­voit­ta­van se­kä lii­ken­net­tä et­tä lii­ken­tee­noh­jaa­jien omaa työ­tä. Osa lii­ken­neoh­jaa­jis­ta ei myös­kään luot­ta­nut jär­jes­tel­miin ja ko­ki toi­si­naan nii­den va­ras­sa toi­mi­mi­sen hi­taak­si ja si­to­vak­si. Kul­ku­tei­den te­ke­mi­nen kä­sin joh­ti lip­sah­duk­siin, unoh­ta­mi­siin ja aja­tus­vir­hei­siin.

Useis­sa ta­pauk­sis­sa sel­vit­tiin vä­häi­sil­lä lii­ken­ne­häi­riöil­lä, kos­ka ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja ha­vait­si vir­heel­li­sen opas­teen tai vaih­teen vää­rän asen­non. Yh­des­sä ta­pauk­ses­sa mat­kus­ta­ja­ju­nan oh­jau­tu­mi­nen lai­tu­rit­to­mal­le rai­teel­le ai­heut­ti ai­toa vaa­raa.

Vir­heel­lis­ten kul­ku­tei­den mää­rän vä­hen­tä­mi­sek­si On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus suo­sit­taa, et­tä Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­to var­mis­taa vii­den eri toi­mi­joil­le koh­den­net­ta­van suo­si­tuk­sen to­teu­tu­mi­sen.

Lii­ken­ne­vi­ras­ton ha­lu­taan yh­des­sä Fin­rail Oy:n kans­sa huo­leh­ti­van sii­tä, et­tä au­to­ma­tiik­ka­toi­min­to­jen käyt­tö on läh­tö­koh­ta­na kul­ku­tei­den muo­dos­ta­mi­ses­sa. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton tu­lee luo­da poik­kea­mien ra­por­toin­tiin ja luo­kit­te­luun yh­te­näi­nen jär­jes­tel­mä, jo­ka kat­taa kaik­ki toi­mi­jat.

Li­säk­si Lii­ken­ne­vi­ras­ton tu­lee huo­leh­tia, et­tä suo­raan lii­ken­tee­noh­jaa­jan työs­ken­te­lyyn vai­kut­ta­vat oh­jeet pi­de­tään ajan­ta­sai­si­na ei­kä nii­tä ote­ta käyt­töön il­man riit­tä­vää ai­kaa pe­reh­dyt­tä­mi­seen. Myös­kään uu­sia jär­jes­tel­miä ja jär­jes­tel­mä­muu­tok­sia ei pi­dä ot­taa käyt­töön kes­ke­ne­räi­si­nä tai il­man riit­tä­vää pe­reh­dy­ty­sai­kaa. Lii­ken­tee­noh­jaus­jär­jes­tel­mien han­kin­nois­sa tu­lee var­mis­taa, et­tä jär­jes­tel­mis­sä il­me­ne­vät ke­hit­tä­mis­tar­peet voi­daan to­teut­taa su­ju­vas­ti jär­jes­tel­män elin­kaa­ren ai­ka­na.

Var­si­nais­ten suo­si­tus­ten ohel­la On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus ha­luaa tuo­da esiin tur­val­li­suu­teen liit­ty­vää ha­vain­toa. Ne kos­ke­vat puut­teel­lis­ta vaih­teen tar­kas­tuk­sen oh­jeis­tus­ta ja hä­tä­py­säy­tys­tä kos­ke­vaa opas­tet­ta.

Bookmark the permalink.